Навигација

2010-2012. године

#

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

366.

Зорана Танасић

Машински факултет

Истраживање модела за дизајн/редизајн социо-техничких система

17.01.2011.

367.

Весна Рајчевић

Природно-математички факултет

Слив ријеке Врбање – потамолошка студија

22.01.2011.

368.

Биљана Давидовић-Плавшић

Природно-математички факултет

Ензими, рани биомаркери, нефротоксичности гентамицина

29.01.2011.

369.

Мидхат Спахић

Филозофски факултет

Краљ Стјепан Томаш и његово доба

14.02.2011.

370.

Никола Гаврић

Факултет политичких наука

Друштвена мисао Ивана А. Иљина

21.02.2011.

371.

Ђорђе Чекрлија

Филозофски факултет

Типолошки приступ опису личности у латентном простору димензија алтернативног петофакторског модела и самопоимања

21.02.2011.

372.

Стево Пуцар

Економски факултет

Утицај побољшања квалитета људских ресурса на повећање извоза са освртом на Републику Српску и Босну и Херцеговину

23.02.2011.

373.

Александра Хаџић-Крнетић

Филозофски факултет

Афективна везаност и религиозност код адолесцената и одраслих особа

24.02.2011.

374.

Драган Ашковић

Академија умјетности

Паралитургијске песме код Срба

04.03.2011.

375.

Војислав Шкрбић

Економски факултет

Актуелни проблеми и специфичности функционисања тржишта нафте са освртом на економска кретања у Републици Српској и Босни и Херцеговини

04.03.2011.

376.

Мира Ћук

Факултет политичких наука

Управљање системом социјалне заштите у Босни и Херцеговини у процесима реформе

04.03.2011.

377.

Селма Поробић

Филозофски факултет

Мотивација и креативност ученика основне школе у настави музичке културе

04.03.2011.

378.

Нада Бањац

Mедицински факултет

Упоредна анализа ефеката различитих инхибитора фосфодиестеразе 5 (ПДЕ5) на коронарну циркулацију

14.03.2011.

379.

Горан Граховац

Факултет физичког васпитања и спорта

Ефекти различитих модела тренинга снаге усмјерени на брзину пливања

17.03.2011.

380.

Синиша Куртеш

Економски факултет

Конкурентност Босне и Херцеговине на свјетском тржишту

19.03.2011.

381.

Катарина Јевтић-Новаковић

Архитектонско-грађевински факултет

Предграђе Београда и његова трансформација током XX века

04.04.2011.

382.

Дарко Радић

Правни факултет

Законски брачни имовински режим

05.04.2011.

383.

Предраг Шпирић

Mедицински факултет

Модификације тоталне ларингектомије и непосредног постоперативног третмана код пацијената са малигним тумором ларинкса

15.04.2011.

384.

Вojислaв Дукић

Шумарски факултет

Крoшњe кao фaктoр oптимaлнe изгрaђeнoсти jeднoдoбних сaстojинa хрaстa китњaкa

15.04.2011.

385.

Лејла Чалкић

Mедицински факултет

Алтернативни путеви преноса хепатитиса ц

21.04.2011.

386.

Јагода Петровић

Факултет политичких наука

Улога социјалног рада у друштвеном укључивању сиромашних

27.04.2011.

387.

Власта Сучевић

Филозофски факултет

Педагошко-дидактички ресурси квалитетног основног образовања

03.05.2011.

388.

Срђан Амиџић

Економски факултет

Институционални капацитети и политикe запошљавања на тржишту рада у Босни и Херцеговини.

10.05.2011.

389.

Наташа Вилић

Филозофски факултет

Философија и противрјечја савремене културе

13.05.2011.

390.

Далибор Кесић

Филолошки факултет

Интертекстуални приступ тумачењу имплицитног и експлицитног значења језичког знака

14.05.2011.

391.

Нина Јањић

Природно-математички факултет

Морфолошке и анатомско-хистолошке карактеристике врста Solanum lycopersicum L., Nicotiana tabacum L. и Datura starmonium L. заражених вирусом мозаика краставца

19.05.2011.

392.

Даворин Бајић

Природно-математички факултет

Улога саобраћајног система у функцији развоја привреде бањалучке регије

25.05.2011.

393.

Драгана Вилић

Факултет политичких наука

Трансформација породице – друштвени, економски и демографски утицаји на породичну трансформацију

25.05.2011.

394.

Мирјана Реметић

Mедицински факултет

Ризични и протективни фактори у генези поремећаја менталног здравља дјеце предшколске доби

30.05.2011.

395.

Jасмина Недељковић Остојић

Архитектонско-грађевински факултет

Анализа методе премера грађевинских објеката 3D ласерским скенерима

11.06.2011.

396.

Игор Тодоровић

Економски факултет

Корпоративно управљање као фактор стратегијског менаџмента - Анализа предузећа са Бањалучке и Бечке берзе

17.06.2011.

397.

Спахија Козлић

Филозофски факултет

Истраживање значења феномена слободе у доба технике – прилог анализи деконструкције хуманума

25.06.2011.

398.

Биљана Милошевић

Факултет политичких наука

Друштвене детерминанте девијантног понашања у мултиетничком друштву

30.06.2011.

399.

Предраг Гајић

Економски факултет

Могућности рачуноводствене информационе подршке управљању кључним факторима тржишног успјеха – стратегијски приступ

16.07.2011.

400.

Тања Чолић

Филозофски факултет

Припрема ученика редовне школе за прихватање дјеце са посебним потребама

05.09.2011.

401.

Весна Шућур - Јањетовић

Факултет политичких наука

Социјални рад у интеграцији жртава трговине људима у Босни и Херцеговини

09.09.2011.

402.

Витомир Слијепчевић

Економски факултет

Предузетнички принципи пословања савремене банке

26.10.2011.

403.

Живорад Миленовић

Филозофски факултет

Положај, функције и стил рада наставника у традиционалној и инклузивној настави

09.11.2011.

404.

Благоје Шупић

Економски факултет

Стварање и финансијски ефекти електроенергетског тржишта Југоисточне Европе

11.11.2011.

405.

Гордана Ђокић

Економски факултет

Еволуција регулације приватизованог монополског јавног сектора у ЕУ: од златне дионице до РЕГРЕФ-а

18.11.2011.

406.

Зоран Величковић

Електротехнички факултет

Оптимизација алгоритама протокола преплетених слојева

03.12.2011.

407.

Сања Јосифовић-Елезовић

Филолошки факултет

Вредновање језичких вештина у настави енглеског језика као страног

10.12.2011.

408.

Дарко Паспаљ

Факултет физичког васпитања и спорта

Морфолошке карактеристике и психомоторичке способности студената Високе школе унутрашњих послова у функцији рјешавања проблемских ситуација

12.12.2011.

409.

Радомир Зрнић

Факултет физичког васпитања и спорта

Нивои трансформационих промјена антрополошких димензија жена под утицајем различитих модела спортско- рекреативних активности.

14.12.2011.

410.

Синиша Митрић

Пољопривредни факултет

Проучавање биолошке активности, перзистентности и мобилности имазетапира у земљишту

22.12.2011.

411.

Љиљана Аћимовић

Филолошки факултет

Историја српске германистике

23.12.2011.

412.

Ранко Вулић

Правни факултет

Економска интересна групација француског права

24.12.2011.

413.

Дарко Бродић

Електротехнички факултет

Оптимизација алгоритама за екстракцију референтне линије и нагиба текста

27.12.2011.

414.

Милица Пецељ

Природно-математички факултет

Биоклиматска анализа бањских мјеста у Републици Српској у функцији развоја туризма

23.12.2011.

415.

Лејла Муратовић

Филозофски факултет

Мотивација постигнућа и стратегије учења средњошколаца

04.01.2012.

416.

Тамара Прерадовић Ковачевић

Mедицински факултет

Значај ехокардиографије за процјену функције десног срца код пацијената на хемодијализи

23.01.2012.

417.

Косана Станетић

Mедицински факултет

Заступљеност синдрома сагоријевања на послу љекара породичне медицине у Републици Српској

24.01.2012.

418.

Милорад Вукановић

Филозофски факултет

Српска православна црквена општина у Дубровнику (1790–1918)

31.01.2012.

419.

Драгиша Васић

Филозофски факултет

Теслић и околина између феудализма и капитализма (1878-1941)

31.01.2012.

420.

Златан Стојановић

Mедицински факултет

Клиничко-анатомска анализа цереброваскуларних лезија и интензитет психопатолошких феномена код болесника са инзултом

03.02.2012.

421.

Саша Јовановић

Факултет физичког васпитања и спорта

Ефекти тренажних програма обуке на извођење плесова ученика млађег школског узраста

06.02.2012.

422.

Славиша Јењић

Филозофски факултет

Идентификација узрока и начини разрјешавања конфликата међу ученицима

10.02.2012.

423.

Антонија Верхаз

Mедицински факултет

Епидемиолошке, клиничко-биохемијске и патохистолошке карактеристике хроничних ц хепатитиса код болесника лијечених у Клиници за инфективне болести у Бањој Луци

17.02.2012.

424.

Јеленко Бојић

Филозофски факултет

Педагошко-историјске вриједности Школског вјесника у развоју просвјете у Босни и Херцеговини

23.02.2012.

425.

Татјана Ботић

Технолошки факултет

Хемијско-технолошка и еколошка истраживања ре-рафинације кориштеног моторног уља

16.03.2012.

426.

Горан Јањић

Машински факултет

Истраживање и развој система холистичког управљања енергентима региона

23.03.2012.

427.

Велимир Каравелић

Академија умјетности

Методички приступ уџбеничкој и приручничкој литератури ликовне културе кроз историју српске просвете

27.03.2012.

428.

Маја Хрвановић

Академија умјетности

Визуелна комуникација у настави ликовне културе

24.04.2012.

429.

Драгослав Добраш

Машински факултет

Истраживање утицаја попречног нагиба горионика код савремених метода МАГ заваривања

27.04.2012.

430.

Раденко Јотановић

Правни факултет

Право на физички интегритет личности у грађанском праву

27.04.2012.

431.

Марија Летић

Филолошки факултет

Англосаксонска култура у дјелима Борислава Пекића

28.04.2012.

432.

Жељко Стјепановић

Економски факултет

Утицај информационих технологија на савремено рачуноводство

21.05.2012.

433.

Бошко Мандић

Економски факултет

Утицај квантитативне структуре улагања и трошења капитала на квалитет економије привређивања

11.06.2012.

434.

Саша Вученовић

Економски факултет

Ефикасност управљања предузетничким пројектима

20.06.2012.

435.

Новак Дамјановић

Технолошки факултет

Истраживање утицаја састава полазних сировина и додатака адитива на нискотемпературне карактеристике биодизела (МЕМК)

27.06.2012.

436.

Душан Ранђеловић

Филозофски факултет

Стилови учења и моделирање процеса учења

09.07.2012.

437.

Владимир Јаковљевић

Факултет физичког васпитања и спорта

Ефекти примјене новог модела тренинга трчања на 1500 метара

10.07.2012.

438.

Славица Самарџић

Пољопривредни факултет

Типични херцеговачки производ сир из мијеха у функцији руралног развоја Херцеговине

12.07.2012.

439.

Ката Сењак

Правни факултет

Правни статус нотара

13.07.2012.

440.

Сретенка Марковић

Пољопривредни факултет

Прорачун референтне евапотранспирације на подручју Републике Српске у условима лимитираних климатских података

21.09.2012.

441.

Драгана Шћеповић

Факултет политичких наука

Утицај поремећених породичних односа на психосоцијални развој и понашање дјеце

21.09.2012.

442.

Бесим Салкић

Пољопривредни факултет

Карактеризација аутохтоног генофонда крушке у БиХ

27.09.2012.

443.

Гордана Роквић

Пољопривредни факултет

Истраживање модела руралног развоја Босне и Херцеговине кореспондентног са политиком руралног развоја Европске уније

05.10.2012.

444.

Љиљана Милић Марковић

Архитектонско-грађевински факултет

Управљање пројектовањем реконструкције железничких пруга са вредновањем варијантних решења

09.11.2012.

445.

Оливера Долић

Mедицински факултет

Aнализа повезаности каријес ризика трудница са каријес ризиком њихове дјеце

15.11.2012.

446.

Небојша Мацановић

Филозофски факултет

Криминогена инфицираност, њена обиљежја и могућност превенције и ресоцијализације ученика и малољетних делинквената у основној и средњој школи

06.12.2012.

447.

Бранко Барош

Економски факултет

Могућности повећања организационе ефикасности јавних предузећа водоснабдјевања увођењем интерног предузетништва

25.12.2012.