Навигација

2000-2010. године

#

Име и презиме

Факултет

Назив докторске дисертације

Датум одбране

120.

Радослав Милошевић

Природно - математички факултет

Неке релације коеквиваленције на полугрупама са релацијама различитости

11.01.2001.

121.

Милан Јелић

Економски факултет

Проблеми и модалитети организационо-управљачке трансформације предузећа у транзицији

17.02.2001.

122.

Предраг Радић

Економски факултет

Операционализација адаптивног планирања у функцији унапређења управљања и ефикасности пословања

24.03.2001.

123.

Здравко Миловановић

Машински факултет

Модификована метода за процјену оптималне поузданости кондензационе термоелектране

27.04.2001.

124.

Милорад Балабан

Медицински факултет

Нивои ризичних фактора водећих незаразних болести код одраслог становништва Бањалуке и стратегија њихове превенције и контроле

07.06.2001.

125.

Весна Алексић Марић

Економски факултет

Управљање пословним системима са посебним освртом на управљање дионичарским друштвима

15.06.2001.

126.

Васкрсије Готовац

Медицински факултет

Значај и мјесто високорезолутивне ултрасонографије у диференцијацији лезија слезине

20.07.2001.

127.

Вукашин Лале

Економски факултет

Економско-организациони аспекти утврђивања модела оправданости улагања у ваздухопловне програме ремонта

21.09.2001.

128.

Весна Ећим-Злојутро

Медицински факултет

Значај и предност мјерења протока кроз артерију церебри медију аорту и умбиликалну артерију колор доплер техником у односу на кардиотокографију код гестоза

07.11.2001.

129.

Лејла Васић

Филозофски факултет

Школство у Босни и Херцеговини од 1918. до 1929. године

08.11.2001.

130.

Остоја Ђукић

Филозофски факултет

Филозофске основе односа морала и права

08.11.2001.

131.

Радивоје Керовић

Филозофски факултет

Становишта и спорови у савременој филозофској антропологији

16.11.2001.

132.

Новак Кондић

Економски факултет

Монетарни систем с валутним одборима (с посебним освртом на БиХ)

15.02.2002.

133.

Љубинко Митранић

Природно-математички факултет

Допринос методици изучавања физичких појмова у настави класичне механике

22.03.2002.

134.

Снежана Улетиловић

Природно-математички факултет

Одређивање хроничне изложености и посљедице хроничне изложености радника парама угљен-дисулфида и туолена

16.05.2002.

135.

Љиљана Мијовић

Правни факултет

Тенденције развоја међународноправног субјективитета

01.06.2002.

136.

Предраг Милетић

Технолошки факултет

Синтеза кополимера на бази 4-виниг-пиридина и његова примјена за сорпцију злата из разблажених раствора

12.06.2002.

137.

Весна Бољевић

Технолошки факултет

Изучавање могућности кориштења чистих култура бактерија млијечне киселине у производњи хљеба

20.06.2002.

138.

Светозар Радуловић

Медицински факултет

Специфичности ратних повреда магистралних крвних судова екстремитета

20.06.2002.

139.

Азра Бишчевић

Медицински факултет

Корелација исхране и физичке активности са морбидитетом интелектуалаца

11.07.2002.

140.

Ферид Софтић

Електротехнички факултет

Нова рјешења електронских склопова за корекцију фреквентне карактеристике уха

11.07.2002.

141.

Снежана Петковић

Машински факултет

Оптимизација издувног система мотора на нискотемпературским режимима рада

03.09.2002.

142.

Мићо Гаћановић

Електротехнички факултет

Нове могућности пасивне елиминације статичког електрицитета

21.09.2002.

143.

Бранимир Куљанин

Филозофски факултет

Источно питање у руској филозофији

23.09.2002.

144.

Славиша Крунић

Електротехнички факултет

Оптимална реконфигурација средњенапонских дистрибутивних мрежа

27.09.2002.

145.

Чедо Волаш

Филозофски факултет

Синдикат и проблеми ослобађања рада

19.10.2002.

146.

Невенка Павловић

Природно-математички факултет

Број врста и подврста по типовима биотопа лимнофауне Европе као мјера промјењивости таксона

19.10.2002

147.

Перо Видић

Медицински факултет

Евалуација савремене ултрасонографије и компјутеризоване томографије у дијагностици аденокарцинома бубрега у поређењу са оперативним налазом

15.11.2002.

148.

Ђуро Микић

Економски факултет

Статистичко моделовање параметара пословног успјеха у области аграра

18.01.2003.

149.

Сава Смиљић

Пољопривредни факултет

Системски приступ у примјени пословног менаџмента у пољопривреди

24.01.2003.

150.

Тешо Ристић

Природно-математички факултет

Климатске основе биљне производње усорско-укринског краја Републике Српске

07.03.2003.

151.

Добривоје Младеновић

Филозофски факултет

Интегрални приступ Драгана М. Јеремића литератури и естетици

22.04.2003.

152.

Мирјана Влаисављевић

Филозофски факултет

Функција ономастичких јединица у романима Бранка Ћопића

09.05.2003.

153.

Душан Илић

Факултет физичког васпитања и спорта

Логичка структура и динамичка усвајања наставних циклуса физичког васпитања ученика старијих разреда основне школе

22.08.2003.

154.

Миладин Јовановић

Факултет физичког васпитања и спорта

Утицај морфолошких карактеристика, моторичких и функционалних способности на резултатску ефикасност у вјежбању на справама и тлу

03.09.2003.

155.

Бранко Вучијак

Архитектонско-грађевински факултет

Анализа стабилности рјешења вишекритеријумске оптимизације са примјеном у сектору вода

08.09.2003.

156.

Славица Грујић

Технолошки факултет

Модел управљања квалитетом прехрамбених производа као основа за заштиту географске ознаке поријекла меда

07.11.2003.

157.

Марко Зељковић

Факултет физичког васпитања и спорта

Диференцијација ученика средњих школа на основу усвојености техника атлетских дисциплина

14.11.2003.

158.

Осман Пајић

Економски факултет

Акумулација, инвестиције и економска политика у развоју Босне и Херцеговине

27.12.2003.

159.

Снежана Бијелић

Факултет физичког васпитања и спорта

Балетска припрема у функцији развијања моторичких способности

29.12.2003.

160.

Драго Тодић

Природно-математички факултет

Нови Град – центар развоја и фактор трансформације културног пејзажа

16.01.2004.

161.

Рифат Ђогић

Економски факултет

Моделовање организационе структуре предузећа у функцији привредне транзиције

23.01.2004.

162.

Бранко Пејовић

Машински факултет

Истраживање технолошких функција обрадљивости при процесу периодичне стругарске обраде код аутоматских алатних машина

29.01.2004.

163.

Ненад Лучић

Медицински факултет

Ензими антиоксидативе заштите у нормалном ткиву ендометријума, хиперпластичном и карциному ендрометријума

20.02.2004.

164.

Зоран Арсовић

Филозофски факултет

Питање смисла и смисао питања – прологомена за једну могућу херменеутику почетка

27.02.2004.

165.

Јован Ћулум

Медицински факултет

Избор оптималне реконструктивне процедуре у хируршком третману малигних тумора желуца

12.03.2004.

166.

Љиљана Вукић

Технолошки факултет

Кондиционирање отпадних вода кожарске индустрије за биолошку обраду уз могућност рекуперације хрома

16.04.2004.

167.

Драшко Маринковић

Природно-математички факултет

Избјеглиштво – специфичан вид миграција становништва Републике Српске у периоду 1991-2001.

30.04.2004.

168.

Љубиша Прерадовић

Електротехнички факултет

Прилог методологији развоја клиничких информационих система

28.05.2004.

169.

Сања Сибинчић

Медицински факултет

Утицај терапије на квалитет ендрометријума и имплантацију ембриона у поступку вантјелесне оплодње

02.06.2004.

170.

Живко Бабић

Машински факултет

Деформабилност TAILORED BLANKS при дубоком извлачењу

24.06.2004.

171.

Бошко Мишић

Машински факултет

Стабилност процеса сужавања израдака из челичних шавних цијеви

25.06.2004.

172.

Недељко Радосављевић

Филозофски факултет

Црква у београдском пашалуку под управом васељенске патријаршије 1766-1831.

12.07.2004.

173.

Иво Арменко

Економски факултет

Модел стратешког управљања и реструктурирања хотелијерства Црне Горе

23.07.2004.

174.

Александар Јаковљевић

Медицински факултет

Хронична коштана инфекција као компликација повреда изазваних ватреним оружјем

01.10.2004.

175.

Митар Перушић

Технолошки факултет

Утицај структурних карактеристика боксита на кинетику лужења

26.10.2004.

176.

Давор Милијевић

Филозофски факултет

Православна духовност савремене српске поезије

04.11.2004.

177.

Гордана Глобочки-Лакић

Машински факултет

Идентификација триболошких процеса у зони резања групе тешкообрадивих материјала и алуминијумских легура

26.11.2004.

178.

Мирослав Дринић

Филозофски факултет

Однос филозофије и науке у савременом добу

22.12.2004.

179.

Радислав Тошић

Природно-математички факултет

Ерозија у сливу Укрине

28.01.2005.

180.

Сања Шпирић

Медицински факултет

Клинички, цитолошки и микробиолошки аспекти хроничног секреторног отитиса код дјеце

18.02.2005.

181.

Стаменко Шушак

Медицински факултет

Дугорочно преживљавање и квалитет живота после операције на отвореном срцу

05.03.2005.

182.

Ранко Поповић

Филозофски факултет

Рат, историја и политика у српској поезији посљедње деценије 20. вијека

12.05.2005.

183.

Милан Симатовић

Медицински факултет

Клиничка процјена предности лапароскопске холецистектомије у односу на стандардну холецистектомију

13.05.2005.

184.

Миланка Бабић

Филозофски факултет

Екскламативне реченице у српском језику.

14.05.2005.

185.

Нела Рашета

Медицински факултет

Метаболичка активност кости у завршној фази хроничне бубрежне инсуфицијенције

14.05.2005.

186.

Раденко Зрилић

Машински факултет

Истраживање зависности техно-економске и енергетске ефикасности од напонског стања при изради осносиметричних профила

20.05.2005.

187.

Божо Кривокућа

Медицински факултет

Избор оптималне оперативне процедуре код обструкције ехстрахепатичних жучних путева узроковане билијарном калкулозом

20.05.2005.

188.

Радивоје Братић

Архитектонско-грађевински факултет

Методе за подршку одлучивању при избору стратегије развоја водопривредне инфраструктуре

23.05.2005.

189.

Владимир Ђокић

Филозофски факултет

Хајдегер и умјетност: Хајдегерова политика

06.06.2005.

190.

Перо Дугић

Технолошки факултет

Интеракциони феномени између високомолекуларних компонената моторних уља

01.07.2005.

191.

Драган Зечевић

Медицински факултет

Компарација примене метода стратификације ризика по PARSONNET-U и EUROSCORE у кардиохирургији

01.07.2005.

192.

Мирјана Ратковић-Абрамовић

Економски факултет

Управљање улагањима капиталима у функцији унапређења тржишне позиције предузећа

02.07.2005.

193.

Наталија Џинић

Технолошки факултет

Утицај ендогених и ензогених фактора на квалитет меса свиња

05.07.2005.

194.

Живко Пејашиновић

Машински факултет

Прилог оптималном обликовању еластичних елемената мјерних претварача силе у циљу побољшања метролошких карактеристика

16.09.2005.

195.

Михајло Стојчић

Машински факултет

Практично праћење дигиталних система аутоматског управљања

16.09.2005.

196.

Славица Васиљевић-Илић

Филозофски факултет

Српска средњовјековна књижевност и култура у дјелу Владимира Ћоровића

24.10.2005.

197.

Тиодор Росић

Филозофски факултет

Иронија у савременој српској поезији

29.10.2005.

198.

Владимир Турјачанин

Филозофски факултет

Социјално-психолошки и демографски корелати етичких односа младих након рата

17.11.2005.

199.

Славица Сладојевић

Технолошки факултет

Утицај хемијског састава зеолита на његову специфичну површину и каталитичка својства

25.11.2005.

200.

Стевка Шмитран

Филозофски факултет

Пјесништво Јована Зивлака (Пјевање антиутопије у свијету историје)

16.01.2006.

201.

Љиљана Топалић-Тривуновић

Природно-математички факултет

Рудерална флора и вегетација подручја Бање Луке

30.01.2006.

202.

Татјана Бућма

Медицински факултет

Проучавање васкуларизације и хистолошких елемената цистерналног сегмента вести – булокохлеарног живца и његових једара

24.02.2006.

203.

Златко Павловић

Филозофски факултет

Циљне оријентације у учењу

16.03.2006.

204.

Слађана Петровић

Природно-математички факултет

Рудерална флора и вегетација Пала

31.03.2006.

205.

Милан Кулић

Природно-математички факултет

Испитивање генотоксичног потенцијала дициклохексиламина IN VIVO и IN VITRO

14.04.2006.

206.

Саша Јанковић

Електротехнички факултет

Нови поступци пројектовања и примјене микроконтролера у аутомобилским апликацијама

15.04.2006.

207.

Мирко Добрњац

Машински факултет

Истраживање локалног коефицијента преноса топлоте при струјању флуида између паралелних профилисаних плоча

05.05.2006.

208.

Бранислава Јаковљевић

Медицински факултет

Алгоритам дијагностике и терапије код пацијената са фокалним промјенама у јетри

23.05.2006.

209.

Раденко Ђурица

Технолошки факултет

Оптимизација метода за екстракцију и инструментално одређивање микотоксина у намирницама

26.05.2006.

210.

Богољуб Антонић

Технолошки факултет

Упоредна испитивања промјена важнијих својстава током производње свињске пршуте у циљу стандардизације квалитета

08.06.2006.

211.

Душанка Бундало

Електротехнички факултет

Архитектура и пројектовање дигиталних електронских кола и система који користе више логичких нивоа

09.06.2006.

212.

Стоја Јотановић

Пољопривредни факултет

Примјена лутеолитичких препарата у синхронизацији прасења и регулацији репродуктивних функција крмача postpartum

14.07.2006.

213.

Божо Важић

Пољопривредни факултет

Морфометријска и генетска карактеризација сојева праменке средње Босне

15.07.2006.

214.

Маринко Вучић

Медицински факултет

Улога аденозин деаминазе и туморских маркера у диференцијалној дијагностици плеуралних изљева туберкулозне и малигне етиологије

19.07.2006.

215.

Младен Тодић

Машински факултет

Прилог истраживању положаја неутралних линија при профилисању вишеслојних материјала

31.08.2006.

216.

Енвер Будимлић

Медицински факултет

Корелација између појаве хроничног глаукома отвореног угла код болесника обољелих од дијабетеса у односу на појаву глаукома отвореног угла код становништва Унско-санског кантона који не болују од дијабетеса

08.09.2006.

217.

Данијела Мајсторовић

Филозофски факултет

Анализа дискурса канцеларије високог представника (ОХР-а) у Босни и Херцеговини енглески текст и локални контекст

09.09.2006.

218.

Предраг Лазић

Медицински факултет

Прогностички значај c-erb B2(HER²/neu) код карцинома дојке у односу на статус естрогенских и прогестеронских рецептора и p 53

15.09.2006.

219.

Бранко Брђанин

Филозофски факултет

Епски јунаци Вукових народних пјесама о косовском боју као ликови нове епске историјске драме

29.09.2006.

220.

Менсура Кудумовић

Економски факултет

Менаџмент информациони системи у мрежном окружењу и реинжињеринг пословно-наставних процеса високошколских организација

27.10.2006.

221.

Милић Милићевић

Филозофски факултет

Албанска операција 1912-1913. године

06.11.2006.

222.

Раденко Стијепић

Факултет физичког васпитања и спорта

Сензитивни периоди прецизности код дјеце основне школе

01.12.2006.

223.

Пеђа Ковачевић

Медицински факултет

Утицај уремије и различитих дијализних поступака на физиологију дисања и активност вазоактивних ензима

02.12.2006.

224.

Зоран Мастило

Економски факултет

Правци реформе пензијског и здравственог осигурања у функцији економско-социјалног развоја РС и БиХ

29.12.2006.

225.

Жељко Каран

Медицински факултет

Основни принципи форензичко-антрополошке анализе скелетних остатака

12.01.2007.

226.

Дмитар Травар

Медицински факултет

Значај избора хируршке технике у лијечењу хроничног гнојног оспилакса са холестеатомом

26.01.2007.

227.

Радован Родић

Економски факултет

Преструктурирање електроенергетског сектора и привредни развој Републике Српске

30.01.2007.

228.

Раде Дрча

Електротехнички факултет

Оптимално планирање уградње кондензаторских батерија у дистрибутивним мрежама са уважавањем кабловских водова

31.01.2007.

229.

Фатима Карарић

Филозофски факултет

Дијалог и дијалектика као основне методе филозофске спознаје

02.02.2007.

230.

Милена Пашић

Филозофски факултет

Повезаност интринстичке и екстринсичке мотивације са врстом награде и нивоом преференције задатака

27.02.2007.

231.

Зоран Лукић

Економски факултет

Развој, организација и трансформација сложених пословних система

02.03.2007.

232.

Александар Саша Грандић

Филозофски факултет

Стара и јужна Србија у књижевном делу Анђелка М. Крстића

09.03.2007.

233.

Александар Милашиновић

Машински факултет

Математичко моделовање и експериментално испитивање нелинеарних торзионих осцилација кољенастог вратила мотора СУС

23.03.2007.

234.

Вукић Илинчић

Филозофски факултет

Политичке прилике у Црној Гори од 1905. до 1914. године

29.03.2007.

235.

Мира Мандић

Природно-математички факултет

Бања Лука-савремена просторна и функционална трансформација града

20.04.2007.

236.

Жељка Балабан- Марјановић

Технолошки факултет

Екстракција етеричних уља четинара (јела, смрча, бор, клека и дуглазија) и анализа њихове антимикробне активности

20.04.2007.

237.

Јања Бојанић

Медицински факултет

Знање, ставови и пракса здравствених радника у односу на инфекције које се преносе путем крви

16.05.2007.

238.

Миодраг Ромић

Филозофски факултет

Противрјечности глобализације и постсоцијалистичка транзиција

09.06.2007.

239.

Зоран Мавија

Медицински факултет

Компаративна анализа ефикасности исхода лијечења асцитеса примјеном абдоминалне пункције наспрам диуретика

27.06.2007.

240.

Снежана Тепић-Петровић

Медицински факултет

Каликреин кинин система у процјени оштећења дисталних тубула бубрега код инфекције уринарног тракта

13.07.2007.

241.

Мирјана Мађаревић

Факултет физичког васпитања и спорта

Примјена активног експеримента у простору психомоторике и антропометрије

16.07.2007

242.

Васиљ Жарковић

Економски факултет

Приватизациони процеси у у централној и источној Европи са посебним освртом у Босну и Херцеговину

18.07.2007.

243.

Душко Рачић

Медицински факултет

Предиктори васкуларне димензије

19.07.2007.

244.

Татјана Бијелић

Филозофски факултет

Палимпсест другости: матрилинеарност у дјелима Маргарет Атвуд

27.08.2007.

245.

Петар Пенда

Филозофски факултет

Романи Вирџиније Вулф као етичка свијест о хаотичности живота

27.08.2007.

246.

Татјана Неидхардт

Архитектонско-грађевински факултет

Дрво-еколошко прихватљив материјал човјекове средине са акцентом на стамбену архитектуру

31.08.2007.

247.

Хусејн Мусић

Филозофски факултет

Однос између ученика и наставника у савременим дидактичким теоријама и наставничкој пракси основне школе

03.09.2007.

248.

Биљана Бабић

Филозофски факултет

Језик Павла Соларића

28.09.2007.

249.

Нада Летић

Филозофски факултет

Породица и прихопатолошка испољавања у адолесценцији

27.10.2007.

250.

Слађана Анђелковић

Филозофски факултет

Настава у основним школама код Срба у 19. вијеку

07.11.2007.

251.

Славко Грбић

Медицински факултет

Утицај захваћености лимфних жлијезда медијастинума на оперативно лијечење карцинома плућа

08.11.2007.

252.

Бранка Ковачевић

Филозофски факултет

Утицај интерактивне наставе на формирање моралне аутономије ученика завршних разреда основне школе

08.11.2007.

253.

Мемнуна Хасаница

Филозофски факултет

 Акционсарт у њемачком и српском језику – афиксални начин творбе

08.11.2007.

254.

Синиша Стојановић

Филозофски факултет

Образовно-васпитни ефекти респонсибилне и интерактивне разредне наставе

28.11.2007.

255.

Свјетлана Средић

Природно-математички факултет

Минерал монтморилонит допиран полиоксометалатима процесирање и карактеризација

14.12.2007.

256.

Тамара Лукач

Медицински факултет

Поређење дјеловања пулсирајућег електро-магнетног поља и медикаментозне терапије на кост у експерименталној остеопорози

21.12.2007.

257.

Александар Остојић

Пољопривредни факултет

Оптимална организација промета важнијих пољопривредних производа на подручју бањалучке регије

26.12.2007.

258.

Вида Тодоровић

Пољопривредни факултет

Морфолошке и биолошке карактеристике самониклог лука (Allium ursinum L.)

11.01.2008.

259.

Жељко Вашко

Економски факултет

Економска ефикасност инвестиција у функцији трошкова као елемента улагања предузећа у пољопривреди

29.02.2008.

260.

Брана Комљеновић

Правни факултет

Хуманитарне интервенције и међународно право

10.03.2008.

261.

Остоја Барашин

Филозофски факултет

Реклама између тржишне комуникације и манипулације

21.03.2008.

262.

Златан Ковачевић

Пољопривредни факултет

Коровска флора и вегетација винограда Босне и Херцеговине

21.03.2008.

263.

Сања Радановић

Филозофски факултет

Уџбеници њемачког језика у Босни и Херцеговини од 1878-1918. године

22.03.2008.

264.

Горан Радивојац

Економски факултет

Управљање инвестицијама у финансијску имовину на савременим финансијским тржиштима

22.03.2008.

265.

Душан Богичевић

Филозофски факултет

Дидактичке специфичности и ефикасност интерактивне универзитетске наставе

04.04.2008.

266.

Јагода Балабан

Медицински факултет

Корелација преосјетљивости на инхалаторне алергене код особа са атопијским дерматитисом и респираторним облицима атопије у адолесцентној и адултној доби

21.04.2008.

267.

Игор Вучковић

Факултет физичког васпитања и спорта

Морфолошке и социолошке карактеристике кошаркаша сениора

24.04.2008.

268.

Жељка Бабић

Филозофски факултет

Актуелни квалификатив у енглеском и српском језику

09.05.2008.

269.

Дарко Пламенац

Архитектонско-грађевински факултет

Примена хибридних метода грубих скупова у избору оптималне варијанте грађевинске механизације и услова под којима се изводе грађевински радови на одржавању

12.05.2008.

270.

Бранко Блануша

Електротехнички факултет

Методе за минимизацију снаге губитака у електричним погонима са асинхроним мотором

31.05.2008.

271.

Мићо Миловановић

Економски факултет

Организационо управљачко реструктурирање јавних предузећа Републике Српске као предуслов њихове успјешне транзиције

20.06.2008.

272.

Ненад Понорац

Медицински факултет

Спорт као ризик за настанак поремећаја исхране менструалног циклуса и метаболизма кости

26.08.2008.

273.

Љубан Бабић

Филозофски факултет

Хајдегерова критика антропологије

30.08.2008.

274.

Сулејман Лисичић

Филозофски факултет

Имена Бошњака у БиХ која нису оријенталног поријекла

20.09.2008.

275.

Бранислав Гашић

Медицински факултет

Секундарне болести бубрега и нефротски синдром

26.09.2008.

276.

Крстан Боројевић

Економски факултет

Улога предузетничке инфраструктура у развоју микро и малих предузећа у Републици Српској и Босни и Херцеговини

27.09.2008.

277.

Татјана Марјановић

Филозофски факултет

Структура, тематизација и кохерентност у вијестима на енглеском језику

27.09.2008.

278.

Здрава Стојановић

Правни факултет

Положај круне у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца у вријеме важења Видовданског устава

02.10.2008.

279.

Драгана Башић

Економски факултет

Детерминанте и могућности замјене кредита обвезницама у условима недовољно развијене финансијске структуре

11.10.2008.

280.

Зоран Ђурић

Електротехнички факултет

Развој новог протокола за сигурно плаћање путем интернета

11.10.2008.

281.

Сњежана Мандић

Технолошки факултет

Интегрисани систем управљања ризиком микотоксина у прехрамбеној индустрији

14.10.2008.

282.

Игор Зекановић

Природно-математички факултет

Етнодемографске основе политичко-географског положаја Републике Српске

23.10.2008.

283.

Динка Антић

Економски факултет

Макроекономска стабилност и фискални федерализам у Босни и Херцеговини

01.11.2008.

284.

Душан Јаничић

Медицински факултет

Плућна функција и радиолошки налаз као фактор избора хируршке методе лијечења тумора плућа

10.11.2008.

285.

Миленко Живковић

Природно-математички факултет

Физиономско-функционална трансформација простора у гравитационој сфери Градишке

04.12.2008.

286.

Слободан Бунић

Технолошки факултет

Спајање матала експлозијом, механизам спајања и природа везе

17.12.2008.

287.

Гордана Гардашевић

Електротехнички факултет

Оптимизација апликационих протокола квалитета услуга универзалних мобилних телекомуникационих система

27.12.2008.

288.

Драженко Јоргић

Филозофски факултет

Утицај интерактивног стручног усавршавања наставника и њихове професионалне компетенције

22.01.2009.

289.

Милан Жигић

Медицински факултет

Процјена вриједности дијагностичких поступака за рано откривање карцинома простате

23.01.2009

290.

Јелена Пољашевић

Економски факултет

Реформа финансијског извјештавања државе као претпоставке контроле њене ефикасности

24.01.2009.

291.

Снежана Митровић

Архитектонско-грађевински факултет

Оптимизација у пројектовању и извођењу објеката високоградње са аспекта материјализације

13.02.2009.

292.

Светозар Чиплић

Правни факултет

Утицај парламентарних имунитета на карактер посланичког мандата на примерима европских земаља у транзицији

10.03.2009.

293.

Бранка Родић- Грабовац

Технолошки факултет

Прилог проучавању хемијског модификовања влакана у циљу добијања медицинског текстила са терапеутским дјеловањем

18.03.2009.

294.

Љиљана Амиџић

Природно-математички факултет

Ултраструктурне промјене митохондрија у апоптози ћелија инвазивних карцинома дојке у корелацији са стероидним рецепторима

20.03.2009.

295.

Азра Бакрач-Бећирај

Природно-математички факултет

Физиологија исхране и прираста врсте Тhymallus, thymallus (LINNAEUS, 1758) у природним и експерименталним условима

21.03.2009.

296.

Миленко Крајишник

Економски факултет

Јавне финансије као инструмент креирања економске политике

21.03.2009.

297.

Славко Ракочевић

Економски факултет

Теоријско-методолошки аспекти контроле квалитета ревизорског рада-осврт на земље у окружењу

10.04.2009.

298.

Раденко Добраш

Факултет физичког васпитања и спорта

Тестирање ефикасности програма мотивације ученика у настави физичког васпитања

21.04.2009.

299.

Вахдета Ћатић

Филозофски факултет

Утицај програма step by step на развој когнитивних, емоционалних, социјалних и радно-акционих компетенција ученика

27.04.2009.

300.

Весна Гајанин

Медицински факултет

Васкуларизација и ангиогенеза меланоцитних промјена коже-клинички значај

22.05.2009.

301.

Љубица Васиљевић

Природно-математички факултет

Моделирање синтезе и карактеризација зеолита типа А у циљу побољшања његових особина

23.05.2009.

302.

Драгана Лукић

Филозофски факултет

Развијање вештине говора у настави енглеског језика у основним и средњим школама

25.05.2009.

303.

Милка Мавија

Медицински факултет

Утицај фактора ризика на настанак, ток и третман дијабетичке ретинопатије

03.07.2009.

304.

Вуле Алексић

Архитектонско-грађевински факултет

Информационе процедуре у реализацији грађевинских процеса

09.07.2009.

305.

Тодор Микић

Шумарски факултет

Анализа морфолошких параметара листа дивље трешње (Prunus avium L.) у Босни и Херцеговини

10.07.2009.

306.

Небојша Савић

Пољопривредни факултет

Утицај различитих типова рибље хране на прираст дужичасте пастрмке (Oncorhynchus mykiss, Wal., 1972) у условима кавезног гајења

10.07.2009.

307.

Љиљана Билић-Малеш

Медицински факултет

Ефекти стреса на здравље и радну способност љекара при раду

17.07.2009.

308.

Александра Шиндић-Радић

Филозофски факултет

Васпитни стилови родитеља и развој компетенција за 21. вијек дјеце предшколског узраста

24.07.2009.

309.

Рада Петровић

Технолошки факултет

Адсорпционе и каталитичке особине неких катјон модификованих зеолита

05.08.2009.

310.

Хазим Селимовић

Филозофски факултет

Родитељска инструкција као помоћ дјеци у школском учењу

20.08.2009.

311.

Сања Филиповић

Академија умјетности

Предшколска педагогија и методика васпитно-образовног рада са дјецом предшколског узраста (методика ликовног васпитања)

16.09.2009.

312.

Игор Јокановић

Архитектонско-грађевински факултет

Прилог истраживању модела управљања путном мрежом

18.09.2009.

313.

Боро Бронза

Филозофски факултет

Хабсбуршка политика према Босни и Херцеговини 1716 – 1780 .

25.09.2009.

314.

Тања Станковић-Јанковић

Филозофски факултет

Учење учења и емоције у настави

25.09.2009.

315.

Милена Карапетровић

Филозофски факултет

Филозофске основе идеје Европе и европског идентитета

28.09.2009.

316.

Синиша Каран

Правни факултет

Законодавна власт у Босни и Херцеговини

09.10.2009.

317.

Милорад Ћупурдија

Правни факултет

Уставно-правни аспекти функционисања правне државе

10.10.2009.

318.

Амир Суљичић

Филозофски факултет

Интерактивно учење у настави математике

19.10.2009.

319.

Недељко Кајиш

Филолошки факултет

Одјеци народне књижевности у романима Бранка Ћопића

23.10.2009.

320.

Игор Милинковић

Правни факултет

Механизми заштите владавине права на локалном нивоу са посебним освртом на Босну и Херцеговину

30.10.2009.

321.

Синиша Вученовић

Природно-математички факултет

Диелектричне и оптичке особине слојевитих молекулских наноструктура

31.10.2009.

322.

Љиљана Дошеновић

Пољопривредни факултет

Мјесто и функција објеката пејзажне архитектуре у процесу урбанизације и развоја градова у Републици Српској

06.11.2009.

323.

Борко Петровић

Факултет физичког васпитања и спорта

Вриједности силе и снаге мускулатуре ногу остварене при различитим условима извођења покрета

04.12.2009.

324.

Љубомир Радош

Пољопривредни факултет

Генотипске специфичности органогенезе родног дрвета крушке

04.12.2009.

325.

Боривоје Крушковић

Економски факултет

Монетарне стратегије и оптималан ниво девизних резерви

17.12.2009.

326.

Душко Певуља

Филолошки факултет

Тихомир Остојић као историчар српске књижевности

22.12.2009.

327.

Роберто Гашић

Природно-математички факултет

Српски и албански ентитет као реална опција разрешења косовског питања

28.12.2009.

328.

Данијела Кондић

Пољопривредни факултет

Анатомско-морфолошка и хистолошка евалуација продуктивности тритикалеа (Х Triticosecale Wittmack)

05.01.2010.

329.

Бранкица Милојевић

Архитектонско-грађевински факултет

Утицајни фактори на урбану трансформацију – примјер неких градова БиХ у новијој историји (1945 – 2005)

18.01.2010.

330.

Саша Шмуља

Филолошки факултет

Антун Густав Матош и српска књижевност

26.01.2010.

331.

Георги Генов

Економски факултет

Управљање развојем туристичке дестинације

19.02.2010.

332.

Миленко Војводић

Факултет физичког васпитања и спорта

Метријске карактеристике примарних антропомоторичких тестова

01.03.2010.

333.

Здравко Божичковић

Машински факултет

Аластично-пластичне деформације полигоналних цијеви промјенљивог попречног пресјека при подужном заваривању

05.03.2010.

334.

Миљан Цветковић

Пољопривредни факултет

Моделирање помотехнике јабуке у реконструкцији узгојне форме

08.03.2010.

335.

Ђорђе Чича

Машински факултет

Моделирање динамичког понашања система главно вретено – држач алата – алат

10.03.2010.

336.

Гордана Тица

Машински факултет

Прилог изучавању међусобног дјеловања хлађеног објекта и његове околине

19.03.2010.

337.

Ивана Зечевић

Филозофски факултет

Активно учење и његов утицај на метакогницију и образовно постигнуће

20.03.2010.

338.

Адриана Лукић

Факултет физичког васпитања и спорта

Ефекти проприоцептивног тренинга на развијање равнотеже и побољшање технике извођења у спортском плесу

09.04.2010.

339.

Сања Радетић-Ловрић

Филозофски факултет

Социјално-психолошки конструкти понашања и емоционална регулација младих са искуством и без искуства са дрогама

14.04.2010.

340.

Зора Леви

Технолошки факултет

Понашање неких алумосиликата и њихових катјон-модификованих форми при адсорпцији фенола из водене средине

15.04.2010.

341.

Валентина Голубовић-Бугарски

Машински факултет

Модели корелације структурних оштећења са динамичким одговором механичког система

23.04.2010.

342.

Ирена Медар- Тањга

Природно-математички факултет

Етнодемографски развој Срба у Словенији након Другог свјетског рата

18.05.2010.

343.

Љубо Петровић

Факултет физичког васпитања и спорта

Евалуација и имплементација ситуационих модела за селекцију у фудбалу

02.06.2010.

344.

Раде Симовић

Филолошки факултет

Драмско стваралаштво у Босни и Херцеговини посљедње деценије двадесетог вијека – питање културног и националног идентитета

03.06.2010.

345.

Татјана Михајловић

Филозофски факултет

Оспособљеност ученика старијег основношколског узраста за самостално учење и њихова образовно-васпитна постигнућа

06.06.2010.

346.

Мирјана Ђурђевић

Архитектонско-грађевински факултет

Истраживање могућности примене вишекритеријумске евалуације у изради стратешких програма развоја комуналне инфраструктуре

10.06.2010.

347.

Мирјана Арежина

Филолошки факултет

Пасторала и пасторалност у дубровачкој драми 16. вијека

29.06.2010.

348.

Дејан Јаковљевић

Факултет физичког васпитања и спорта

Модел за повећање аеробне способности деце селекционисане за атлетику

30.06.2010.

349.

Саша Зељковић

Природно-математички факултет

Синтеза, намјенско моделирање и карактеризација одабраних мјешовитих оксида типа перовскита као материјала у горивим ћелијама са чврстим оксидом

01.07.2010.

350.

Иван Јоксић

Правни факултет

Васпитне препоруке као нове мере у кривичном праву

02.07.2010.

351.

Саша Петковић

Економски факултет

Мала и средња предузећа у функцији успјешности привређивања (пројектовано на Републику Српску

23.07.2010.

352.

Радослав Декић

Природно-математички факултет

Циркануална истраживања хематолошког статуса Barbus peloponnesius у функцији станишта

31.07.2010.

353.

Есед Карић

Филозофски факултет

Вредновање еманципаторског васпитања као детерминанта квалитетног педагошког рада школе

23.08.2010.

354.

Бране Микановић

Филозофски факултет

Теоријске основе истраживачког рада ученика

27.08.2010.

355.

Петар Рајчевић

Филозофски факултет

Дидактичке основе промјене наставних планова и програма за основне школе у Србији од 1838. до 1992. године

02.09.2010.

356.

Мирјана Жабић

Технолошки факултет

Утицај фероцена и његових деривата на активност протеолитичких ензима

08.09.2010.

357.

Никодије Јовановић

Факултет физичког васпитања и спорта

Ефекти плиометријске методе тренинга на темпо скакања код одбојкаша

13.09.2010.

358.

Драгица Милошевић-Ђурћевић

Технолошки факултет

Утицај различитих хемијских контаминената на технолошки квалитет воћа и поврћа

28.09.2010.

359.

Мирјана Ландика

Економски факултет

Квантитативни модели у функцији усклађивања управљачке визије и реалности

01.10.2010.

360.

Бојан Гузина

Факултет физичког васпитања и спорта

Утицај силе снаге и локалног замора на ефикасност извођења ватерполо шута

04.11.2010.

361.

Славиша Ковачевић

Економски факултет

Утицај глобализације на развој свјетске трговине

06.11.2010.

362.

Весна Борка Јовановић

Природно-математички факултет

Структура и маса скаларних тетракваркова који садрже c-кварк на основу Ферми-Брајтове и Глозман-Рискине хиперфине интеракције

16.11.2010.

363.

Адмир Хаџикадунић

Факултет физичког васпитања и спорта

Трансформација антрополошког статуса адолесцената у току једне школске године

03.12.2010.

364.

Борис Пашалић

Пољопривредни факултет

Проучавање ароматског комплекса у климактеријумској фази сазријевања плодова јабуке

14.12.2010.

365.

Миливоје Урошевић

Пољопривредни факултет

Испитивање ефикасности синхронизације еструса на производне показатеље женки кунића у интензивном узгоју

21.12.2010.