Навигација

ОА07АУП2 - Архитектура унутрашњих простора 2

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектура унутрашњих простора 2
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АУП2обавезан7П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
За похађање наставе: Положен испит Архитектура унутрашњих простора 1.За полагање завршног испита: Испуњене предиспитне обавезе.
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ је да студент упозна сложеност пројектантског поступка као успостављање система релација између социо-културне структуре града, филозофско - естетских начела дисциплине, функционалних захтијева и техника материјализације простора.
Исходи учења (стечена знања)
Развијају се знања која повезују архитектуру спољашњег и унутрашњег простора и усвајају алати и технике за остваривање концепта у архитектури унутрашњег простора.
Садржај предмета
Предмет се бави истраживањем и преиспитивањем граница унутрашњег и спољашњег простора архитектонског ткива, граница дисциплина умјетност, дизајн, архитектура и разградњом ограничења ентеријера кроз процес пројектовања који флуктуира између унутра и споља, од унутра ка споља и "vice versa". Настава је конципирана као сет предавања и вјежби кроз које се преиспитују савремене архитектонске парадигме у потрази за слојевитим и динамичним простором који прије растапа границе и ограничења него што их формулише, све са циљем да простор буде истински насељен, заузет, освојен и усвојен.Теме које се обрађују су: - историја, значења и наративи у савременом стамбеном ентеријеру, - унутрашњи врт: идеологија и приватни простор, - релације: архитектура - дизајн - уметност; теорија - пракса, - културна производња и ентеријер /интердисциплинарнарност/, - између сјећања и имагинације /антиципација/. 9. недеља: Предавања: Фрагмет и цјелина: односи Вјежбе: Задатак 2 – пројекат 10. недеља: Предавања: Поље односа - дијаграм Вјежбе: Задатак 2 – пројекат 11. недеља: Предавања: Алати и технике: превођење Вјежбе: Задатак 2 - пресјек стања 12. недеља: Предавања: Алати и технике: Свјетло Вјежбе: Задатак 2 – разрада / детаљ 13. недеља: Предавања: Алати и технике: Материјал Вјежбе: Задатак 2 – презентација 14. недеља: Предавања: Столица или знак Вјежбе: Задатак 2 - комплетирање елабората 15. недеља: Предавања: Презентација архитектонског пројекта Вјежбе: Портфолио – технике
Методе извођења наставе
Методи рада на предмету су конципирани тако да студент разумије и усвоји процес пројектовања архитектуре унутрашњег простора као сложен сет питања од општих, етике и естетике, до конкретних пројектантских алата и техника којима се начела професије материјализују и примјењују. Предмет је конципиран кроз серију задатака праћених предавањима, усмјерених ка стицању знања и вјештина из области пројектовања архитектуре унутрашњег простора који се баве темом становања. У задацима се проблематизују сљедеће теме: - интериорност и доместикалност, - архитектонска манипулација природом, - становање у специфичним условима.
Литература
  1. Maurice Merleau-Ponty, Fenomenologija percepcije, Vesеlin Masleša, Sarajevo, 1990.
  2. Gaston Bachelard, Poetika prostora, Ceres, Zagreb, 2000.
  3. Gausa, Guallart, Muller, Soriano, Porras, Morales: The metapolis dictionary of advanced architecture: city, technology and society in the information age, Barcelona: Actar, 2003.
  4. Mark Taylor, Julieanna Preston (edited by): INTIMUS, Interior Design Theory Reader, John Wiley&Sons, Chichester, 2006.
  5. Николас Певснер: Извори модерне архитектуре и дизајна, Грађевинска књига, Београд 2005.
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе, 3 поена Активност на настави, 7 поена Графички радови, 80 поена и Испит, 10 поена.
Посебна назнака
-