Navigacija

Igor Mišić, ma
viši asistent

Ekonomski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Menadžment viši asistent 7. maj 2019.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1PREDE Preduzetnička ekonomija
I17PKME Krizni menadžment
O14PMPR Menadžment projekata
O17PMKV Menadžment kvaliteta

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Business Growth Management in Republic of Srpska

  DOI 10.7251/ACE2134045V
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2021
  Autori Saša Vučenović, Branka Zolak Poljašević i Igor Mišić
  Volumen 19
  Broj 34
  Strana od 45
  Strana do 64
  Veb adresa http://ae.ef.unibl.org/index.php/ae/article/view/392