Navigacija

Ivana Pucar, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za ekologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Biljne nauke, botanika viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BOT Botanika
ISF19BOT Botanika

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS765 Sistematika i filogenija kormofita I
1C07BOS820 Sistematika i filogenija kormofita II
1C07EOS826 Obnova i unapređenje ekosistema
1C13EOS1078 Idioekologija biljaka
1C13EOS1087 Obnova i unapređivanje ekosistema
1C13EOS624 Ekologija i raznovrsnost kormofita
1C13EOS959 Biogeografija i zaštita diverziteta I
1C13EOS960 Biogeografija i zaštita diverziteta II

Projekti

Biohemijska karakterizacija antioksidativnog kapaciteta fenolnih jedinjenja iz odabranih ljekovitih biljaka sa područja Republike Srpske

Reaktivne vrste kiseonika nastaju u slučaju izloženosti ćelija različitim vrstama stresa i dovode do narušavanja redoks homeostaze favorizujući procese oksidacije. Kod čovjeka generisanje reaktivnih vrsta kiseonika dovodi do oksidativnog stresa i ima važnu ulogu u nastanku bolesti kao što su starenje, rak jetre, neurodegenerativna oboljenja, kardiovaskularna oboljenja, dijabetes...

Broj projekta 1259046
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Biljana Kukavica
Projektni tim Danijela Kojić
dr Julia Walter
Ivana Pucar, ma
Tanja Trifković
prof. dr Biljana Davidović-Plavšić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Milica Šešić
Nataša Lukić
prof. dr Siniša Škondrić
dr Danijela Mišić
mr Dino Hasanagić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.04.2020.
Završetak projekta 30.04.2021.
Vrijednost projekta 15000.0 BAM

Natura 2000 vrste, kartiranje staništa i etnobotanička istraživanja Nevesinjskog polja

Nevesinjsko polje, kao kraško polje, predstavlja jedan od centara endemizma flore i faune Republike Srpske. Karakteristično je po rijetkim i ugroženim staništima i vrstama. Tradicionalna upotreba biljaka je je takođe još uvijek prisutna među ljudima koji žive na području polja. Cilj projekta je da sa jedne strane ukaže na značaj i zaštitu Natura 2000 vrsta i stanišnih tipova, a sa druge strane osigura održivu upotrebu prirodnih resursa sa akcentom na tradicionalnu medicinu. ..

Broj projekta 1259045
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Siniša Škondrić
Projektni tim doc. dr Relja Suručić
doc. dr Dejan Dmitrović
Tanja Gostić
dr Antun Alegro
doc. dr Goran Šukalo
Ivana Pucar, ma
prof. dr Nada Šumatić
Jelena Knežević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.05.2021.
Vrijednost projekta 15600.0 BAM