Navigacija

prof. dr Olivera Durbaba
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 7. decembar 2016.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I19KOBT Očuvanje i brendiranje tradicionalne kulture