Navigacija

prof. mr Atila Kapitanj
vanredni profesor

Akademija umjetnosti
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za grafički dizajn
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafički dizajn vanredni profesor 8. septembar 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
17LGDDP2 Dizajn plakata 2
17LGDDŠM1 Dizajn štampanih medija 1
17LGDDŠM2 Dizajn štampanih medija 2
17LGDPT1 Pismo i tipografija 1
17LGDPT2 Pismo i tipografija 2
LGDDP2 Dizajn plakata 2
LGDPIT Pismo i tipografija
LUDDM Dizajn digitalnih medija
LUDP1 Dizajn plakata 1
LUDŠM1 Dizajn štampanih medija 1
LUDŠM2 Dizajn štampanih medija 2