Navigacija

Dragana Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B02303 Fizička hemija I
B02322 Fizička hemija I
B02403 Fizička hemija sa koloidnom hemijom
B12422 Koloidna hemija sa fizičkom hemijom
B22422 Fizička hemija II

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C16HEM003 Analiza uzoraka iz životne sredine
2C16HEM018 Hemijska kinetika i kataliza
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HNS417 Metodika nastave hemije
1C07HNS878 Viši kurs fizičke hemije
1C07HNS882 Nastava hemije u savremenim uslovima
1C16HNS1112 Metodika nastave hemije 1
1C16HNS1113 Metodika nastave hemije 2
1C16HOS1103 Hemijska kinetika i kataliza
1C16HOS1110 Fizička hemija 3
1C16HOS1116 Fotohemija
1C16HOS1127 Instrumentalne metode
1C16HOS397 Fizička hemija 1
1C16HOS401 Fizička hemija 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  KINETICS OF DICLOFENAC ADSORPTION FROM AQUEOUS SOLUTION ON COMMERCIAL ACTIVATED CARBON

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2001012P
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2020
  Autori Rada Petrović, Dragana Gajić, Zora Levi, Darko Bodroža, Pero Sailović i Vladimir Mlinarević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 12
  Strana do 20
  Veb adresa https://glasnik.tf.unibl.org/kinetics-of-diclofenac-adsorption-from-aqueous-solution-on-commercial-activated-carbon/

  Novel Nanoporous Carbon/Iron Oxide Catalyst for SO2 Degradation

  DOI 10.1016/j.matpr.2018.12.095
  Časopis Materials Today: Proceedings
  Godina 2019
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Zoran Kukrić, Marko Čađo, Dragana Stević, Radovan Kukobat, Predrag Ilić, Denis Međed, Magdalena Parlinska-Wojtan i Suzana Gotovac Atlagić
  Volumen 7
  Broj P3
  Strana od 920
  Strana do 929
  Veb adresa https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785318330232

  SYNTHESIS OF ZnO-Ag NANOPARTICLES BY SOL-GEL METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1901022J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Dijana Jelić i Tanja Okolić
  Volumen X
  Broj I
  Strana od 22
  Strana do 27

  PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF ZnO NANOPARTICLES BY SOLVENT FREE METHOD

  DOI 10.7251/COMEN1801048J
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Dijana Jelić
  Volumen IX
  Broj I
  Strana od 48
  Strana do 52
  Veb adresa http://savremenimaterijali.info

Radovi sa skupova

  ULTRASOUND-ENHANCED CATALYTIC DEGRADATION OF PHARMACEUTICALS BY MANGANESE OXIDE NANOPARTICLES

  Naučni skup 7th International Congress “Engineering, Environment and Materials in Process Industry”
  Godina 2021
  Autori Dragana Milisavić, Ranka Šatara, Radojka Jandrić, Slađana Ćetković, Suzana Gotovac-Atlagić, Stéphane Pronier i Celine Fontaine
  Veb adresa https://eem.tfzv.ues.rs.ba/

  Karakterizacija izoenzimskog profila peroksidaza u listovima Rumex obtusifolius L. raslom na pepelištu upotrebom modifikovane SDS elektroforeze

  Naučni skup Drugi kongres biologa Srbije
  Publikacija Živić, M., Petković, B. (Ur.), Knjiga sažetaka.
  Godina 2018
  Autori Dragana Milisavić, Bojana Lukajić, Dino Hasanagić, Siniša Škondrić i Biljana Kukavica
  Strana od 263
  Strana do 263
  Veb adresa http://www.serbiosoc.org.rs/wp-content/uploads/2018/11/DRUGI-KONGRES-BIOLOGA-SRBIJE-knjiga-sazetaka.pdf

  Synthesis of ZnO-Ag nanoparticles by solvent free method and their characterization

  Naučni skup 14th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry
  Publikacija Physical Chemistry 2018: Proceedings. Vol.1 /14th International
  Godina 2018
  Autori Savka Janković, Dragana Milisavić, Philip Schlender i Dijana Jelić
  Strana od 701
  Strana do 704

  NaHCO3 as a Modificator of SWCNTs’ Membrane Structure via Spherical Crystals Formation

  Naučni skup 15th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN18)
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Savka Janković, Dragana Milisavić, Milica Balaban, Yoshiyuki Hattori, Katsumi Kaneko i Suzana Gotovac Atlagić
  Veb adresa https://www.nanotexnology.com/2018/

  Enhanced nanoporous carbons as adsorbents for mixed phenolic acids

  Naučni skup FEMS JUNIOR EUROMAT CONFERENCE 2018
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2018
  Autori Maja Stanisavljević, Dragana Milisavić, Savka Janković, Tanya Tsoncheva, Milica Balaban i Suzana Gotovac-Atlagić
  Strana od 152
  Strana do 152
  Veb adresa www.junior-euromat2018.fems.eu

  SINTEZA I KARAKTERIZACIJA NANOČESTICA BAKRA I KOMPOZITA Cu/ZnO

  Naučni skup 11. Naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018
  DOI 10.7251/ZSSN1811056M
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mladena Malinović, Dragana Milisavić, Sanja Pržulj i Savka Janković
  Strana od 56
  Strana do 61
  Veb adresa http://stes.unibl.org/wp-content/uploads/2019/01/Prirodne_zbornik_Online.pdf

  Sinteza kadmijum sulfida kao materijala za solarne ćelije i njegova karakterizacija

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Savremeni materijali - zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 207
  Strana do 214
  Veb adresa https://www.dropbox.com/s/ty5sur4yc2kcdu9/CM2017.pdf?dl=0

  Synthesis, Characterization and Application of Copper Nanoparticles

  Naučni skup Congress on Food Quality and Safety, Health and Nutrition - NUTRICON 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Dragana Milisavić, Tanja Okolić i Savka Janković
  Strana od 28
  Strana do 29

  Ispitivanje kinetike degradacije askorbinske kiseline u vodenom medijumu

  Naučni skup 20 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Dragana Milisavić, Savka Janković i Dijana Jelić
  Strana od 41
  Strana do 46
  Veb adresa https://pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2017/03/Zbornik-radova-povodom-20-godina-PMF-a.pdf

Knjige

  Zbirka zadataka za pripremu prijemnog ispita iz hemije

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-21-65-3
  Godina 2018
  Autori Sanja Pržulj, Savka Janković, Dragana Milisavić, Nataša Sladojević, Saša Zeljković i Milica Balaban
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 125
  Veb adresa https://hemija.pmf.unibl.org/wp-content/uploads/2021/05/Zbirka-zadataka-za-pripremu-prijemnog-ispita-iz-hemije.pdf

Projekti

Uvod u mehanohemiju

Cilj ovog projekta je promocija mehanohemije, kao relativno nove hemijske discipline, njenih prednosti i mogućnosti koje pruža, prije svega kolegama hemičarima, ali i studentima i drugim zainteresovanim. Projekat predstavlja direktnu podršku COST akciji CA 18112, Mech@SustInd projekta u čiju mrežu su uključeni istraživači iz više od 30 zemalja, između ostalog i iz zemalja regiona, pa će dio projekta obuhvatiti i međusobne sastanke radi dogovora zajedničkih aktivnosti (Srbija, Hrvatska, Slovenija i Austrija)...

Broj projekta 1259023
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Savka Vračević, ma
prof. dr Saša Zeljković
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 01.02.2020.
Vrijednost projekta 1500.0 BAM

Hibridni metalno-karbonski nanomaterijali pripremljeni iz rudarskog mulja i njihova primjena u adsorpciono katalitičkim tretmanima novih farmaceutskih kontaminenata u vodama

Cilj projekta je da se razrade primjene hibridnih nanomaterijala u kalitičkim razlaganjima farmaceutskih kontaminenata u vodi, posebno diklfenaka i tetraciklina...

Broj projekta 0830921
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac doc. dr Suzana Gotovac-Atlagić
Projektni tim Dragana Gajić, ma
Maja Stanisavljević
Savka Vračević, ma
prof. dr Milica Balaban
Finansijer UNESCO
Početak realizacije 01.03.2018.
Završetak projekta 01.03.2019.
Vrijednost projekta 45793.0 BAM

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim Savka Vračević, ma
doc. dr Mirjana Đermanović
Ljubica Bojanić
doc. dr Dijana Mihajlović
mr Vesna Antunović
Dragana Gajić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 30.06.2017.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM