Navigacija

Vanja Vidović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za humanu genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Humana genetika viši asistent 18. jul 2016.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18HG Humana genetika
ISM07HG Humana genetika
ISS07HG Humana genetika
ISF07BG Biologija sa genetikom
ISF19BHG Biologija sa humanom genetikom
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16OHG Osnove humane genetike
OMLD18BĆHG Biologija ćelije sa humanom genetikom
OFT18OHG Osnove humane genetike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Findings from ACGH in patient with psychomotor delay-case report

  DOI https://doi.org/10.31383/ga.vol3iss3pp38-41
  Časopis Genetics&Applications
  Godina 2019
  Autori Vanja Vidović, Nela Maksimović, Tatjana Damnjanović, Biljana Jekić, Irina Milovac, Milka Grk i Stojko Vidović
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 38
  Strana do 41
  Veb adresa https://www.genapp.ba/index.php/genapp/article/view/106

  Uticaj reproduktivnih normi ponašanja na demografsko stanje Republike Srpske

  DOI 10.5937/gads52-13009
  Časopis Glasnik Antropološkog društva Srbije
  Godina 2017
  Autori Rada Mandić i Vanja Vidović
  Volumen 52
  Strana od 29
  Strana do 36

  Primjena Erej komparativne genomske hibridizacije u medicinskoj genetici

  Časopis Skup 7
  Godina 2016
  Autori Vanja Vidović i Stojko Vidović
  Volumen 1
  Broj 7
  Strana od 5
  Strana do 10

  Stvaranje ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta

  DOI 10.7251/NS1502104T
  Časopis Nova Škola
  Godina 2016
  Autori Vanja Vidović, Mitar Novaković, Slavica Jolović i Slavica Krunić
  Volumen 2
  Broj X
  Strana od 103
  Strana do 114

Radovi sa skupova

  Polymorphisms in PPARG gene: association with obesity-related metabolic traits in a Serbian adolescent population

  Naučni skup European Human Genetics Conference
  Publikacija EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol. 27, Suppl. 1
  Godina 2019
  Autori M.M. Pešić, Nela Maksimović, Vanja Vidović, Stojko Vidović, Biljana Jekić, Tatjana Damnjanović, Milka Grk, Marija Dušanović Pjević i Ivana Novaković
  Strana od 190
  Strana do 191

  Association of PRDM16 and CtBP2 genes polymorphisms with lipid profile of adolescents

  Naučni skup European Human Genetics Conference
  Publikacija EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS, vol. 27 br. , Suppl. 1
  Godina 2019
  Autori Nela Maksimović, Vanja Vidović, Tatjana Damnjanović, Biljana Jekić, D Perović, Stojko Vidović, Irina Milovac i Ivana Novaković
  Strana od 658
  Strana do 658

  DAT polymorphism and its association with irittable bowl syndrome

  Naučni skup I Kongres genetičara u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Genetics&Applications, Vol.3, No.2
  Godina 2019
  Autori Irina Milovac, Vanja Vidović, Stojko Vidović, Naida Lojo-Kadrić, Jasmin Ramić, Maida Hadžić, Zoran Mavija i Lejla Pojskić
  Strana od 39

  Array-based comparative genomic hybridization (aCGH) in detection of mutations in human genome

  Naučni skup Contemporary Materials
  Publikacija ANURS, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, Knjiga 33, Savremeni materijali, Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Vanja Vidović i Stojko Vidović
  Strana od 251
  Strana do 258

  Biological determinism and culture in determining human behavior

  Naučni skup 54. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Programme and abstracts
  Godina 2016
  Autori Vanja Vidović, Stojko Vidović i Ljubo Škiljević
  Strana od 105

  Genetically modified food in B&H

  Naučni skup 54. Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Programme and Abstracts
  Godina 2016
  Autori Stojko Vidović i Vanja Vidović
  Strana od 20

  Vrste i zastupljenost numeričkih hromozomskih aberacija u nalazima kariotipa ploda na području Republike Srpske

  Naučni skup VI naučni skup sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastavna praksa"
  Publikacija ZBORNIK SAŽETAKA NAUKA I NASTAVNA PRAKSA
  Godina 2015
  Autori Vanja Vidović
  Strana od 50
  Strana do 51

  Microarray CGH analysis in patient with Kollen-De-Vries syndrome fenotype- Case report

  Naučni skup II Symposium of Geneticist in B&H with international participation "Biotechnology in Medicine and Agriculture"
  Publikacija Book of Abstracts; II Symposium of Geneticist in B&H with international participation "Biotechnology in Medicine and Agriculture"
  Godina 2015
  Autori Vanja Vidović, Nina Marić i Nela Maksimović
  Strana od 41

  Implementacija Array Komparativne Genomske Hibridizacija kod pacijenata sa mentalnom retardacijom i multiplim kongenitalnim anomalijama

  Naučni skup VI naučni skup sa međunarodnim učešćem "Nauka i nastavna praksa"
  Publikacija ZBORNIK SAŽETAKA NAUKA I NASTAVNA PRAKSA
  Godina 2015
  Autori Vanja Vidović
  Strana od 51

  RESULTS OF PRENATAL CYTOGENETIC DIAGNOSIS OF DOWN SYNDROME AT THE CLINICAL CENTER BANJA LUKA

  Naučni skup SCIENTIFIC MEETING "(CYTO)GENETICS & BIOMEDICINE"
  Publikacija FOLIA MEDICA FACULTATIS MEDICINAE UNIVERSITATIS SARAEVIENSIS
  Godina 2014
  Autori Vanja Vidović i Radmila Malešević
  Strana od 87

Knjige

  Biologija za 4. razred gimnazije opsti i prirodno-matematicki smjer

  Izdavač Zavod za udzbenike i nastavna sredstva Istocno Novo Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-295-8
  Godina 2017
  Autori Stojko Vidović, Vanja Vidović, Dragana Šnjegota, Irina Milovac i Milica Lukač
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 171

Projekti

Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama

ermin zastoj u razvoju obiično se upotrebljava kada je riječ o pacijentima mlađim od 5 godina, dok se termin mentalna retardacija koristi ukoliko je IQ manji od 70, što znači da se većina ovakvih dijagnoza postavi u ranoj mladosti. Dijagnoza se bazira na motornom, govornom, kognitivnom i socijalnom zastoju (Uwineza i sar., 2014). ..

Broj projekta 1257011
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stojko Vidović
Projektni tim Vanja Vidović
Biljana Jekić
Nela Maksimović
doc. dr Dragana Šnjegota
Milka Grk
Tatjana Damnjanović
mr Irina Milovac
mr Maja Šibarević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM