Navigacija

mr Nataša Lakić - Karalić
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 143
Katedre
 • Tehnološki fakultet-Katedra za prehrambene tehnologije namernica binjnog porijekla
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla viši asistent 28. septembar 2017.

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11001 Savremeni materijali i sistemi pakovanja
M11002 Projektovanje procesa u prehrambenoj industriji
M11004 Konzervisanje namirnica

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OAP07KPM Kvalitet i prerada mesa
OBP07BNBP Bezbjednost namirnica biljnog porijekla
ORP07SKRP Skladištenje ratarskih proizvoda

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Časopis Maso International Journal of Food Science and Technology
  Godina 2020
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Volumen 1
  Strana od 51
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.maso-international.cz/

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na mrvljivost hljeba od pšeničnog brašna/The effect of sourdough on crumbliness of wheat bread

  DOI 10.7251/AGRSR1203431L
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić i Miroslav Grubačić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 431
  Strana do 439

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na određene kvalitativne osobine hljeba/The effect of sourdough on some quality characteristics of bread

  DOI 10.7251/GHTE1208029L
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić i Miroslav Grubačić
  Broj 8
  Strana od 29
  Strana do 34

Radovi sa skupova

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 2128
  Strana do 2135
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Chemical composition and antioxidant features of three leafy cultures-broad leaved dock, curled dock and leaf beet

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Preoceedings, Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir i Ivan Samelak
  Strana od 1294
  Strana do 1300
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Comparison of chemical composition and antioxidant activity between Indian strawberry (Duchesnea indica (Jacks.) Focke) and other species of strawberries

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Ladislav Vasilišin, Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ana Velemir, Nataša Lakić i Ivan Samelak
  Strana od 2114
  Strana do 2120
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Sadržaj mineralnih materija u plodu drenjka (Cornus mas L.)

  Naučni skup Peti Naučno-Stručni skup sa međinarodnim učešćem "5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša"
  DOI 2566-4530
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić i Zoran Kukrić
  Strana od 77
  Strana do 84

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU SVJEŽIH BOROVNICA (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić i Zoran Kukrić
  Strana od 341
  Strana do 347
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom./ Investigations of the new food product’s quality - Salty sticks with poppy seeds.

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Publikacija In Proceedings of XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398
  Veb adresa http://savjetovanjetfbl.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/229/11&name=PROCEEDINGS.pdf.

  SATISFACTION OF RDA VALUES FOR MINERALS BY CONSUMING FRESH BLUEBERRIES (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić i Zoran Kukrić
  Strana od 95

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović i Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić i Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Proceedings
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović i Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković i Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Sadržaj mikroelemenata u šumskom voću/Microelement content in forest fruits

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske/Proceedings 10th Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Ladislav Vasilišin, Miroslav Grubačić i Nataša Lakić
  Strana od 307
  Strana do 312

  Stanje kvaliteta vazduha sa aspekta prisutnosti čađi (crnog dima) na području grada Banja Luke/State of air quality from the aspect of soot presence on territory of City of Banja Luka

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova "Zaštita vazduha i zdravlje"/Collection of papers "Air protection and health"
  Godina 2006
  Autori Denis Međed i Nataša Lakić
  Strana od 167
  Strana do 173

  Ocjena kvaliteta vazduha grada Banjaluke na osnovu izmjerenih koncentracija SO2 u periodu 2000-2005. godine/Mark of air in City of Banjaluka, based on measured concentrations of SO2 between 2000 and 2005

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova "Zaštita vazduha i zdravlje"/Collection of papers "Air protection and health"
  Godina 2006
  Autori Nataša Lakić, Denis Međed i Lidija Jočić
  Strana od 151
  Strana do 157

  Sumpor-dioksid, čađ i prašina na teritoriji naselja Karanovac/Sulphur dioxide, soot and dust on territory settlement Karanovac

  Naučni skup Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja/Collection of papers Evaluation of professional hazard and protection of health
  Godina 2004
  Autori Nebojša Knežević, Nataša Lakić i Vinko Lazić
  Strana od 241
  Strana do 247

  Uticaj prašine pamuka na ljudsko zdravlje u tekstilnoj industriji/Influence of cotton dust on human health in textile industry

  Naučni skup Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja/Collection of papers Evaluation of professional hazard and protection of health
  Godina 2004
  Autori Denis Međed i Nataša Lakić
  Strana od 182
  Strana do 186

Projekti

„Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotača i održivost Domaće fermentisane kobasice“

Kvalitet fermentisanih kobasica kao i promjene koje nastaju tokom procesa fermentacije, sušenja i zrenja ne zavise samo od osnpvnih komponenata nadjeva kobasice, već i od dpdataka koji utiču na proces prelaska nadjeva u fermentisan ...

Broj projekta 1251109
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Tehnološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Snježana Mandić
Projektni tim Aleksandra Torbica
mr Nataša Lakić - Karalić
mr Ana Velemir
Jovo Savanović
Jelena Tomić
prof. dr Ljiljana Topalić-Trivunović
Nevena Ritan
doc. dr Danica Savanović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2021.
Vrijednost projekta 8960.0 BAM