Navigacija

MSR-3 - Djeca i porodični odnosi

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije drugog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Djeca i porodični odnosi
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
MSR-3 obavezan 1 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nije uslovljen nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
U okviru predmeta studenti će se upoznati sa sadržajima koji se odnose na savremeni koncept u zaštiti prava i interesa djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima, sa porodicom kao dinamičkom cjelinom, sa dinamičkim procesima u porodici - porodičnim odnosimakoji su međusobno povezani i zavisni, partnerskim odnosima i roditeljstvom (odnosima roditelj-dijete), poremećenim porodičnim odnosima, sistemskim pristupom u rješavanju problema u porodičnim odnosima i specifičnostima psihosocijalnog rada sa djecom i porodicom. Posebna pažnja se posvećuje specifičnostima porodično-pravnih odnosa između roditelja i djece, koji predstavljaju složeno područje u okviru koga se nalazi većina problema kojima se bavi socijalni rad. Analiziraju se različite vrste pomoći porodicama i djeci u riziku, postupak zaštite djece, oblici zaštite i savremene intervencije u zaštiti djece bez odgovarajuće roditeljske brige iz perspektive socijalnog rada.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti će ovladati pojmovima i teorijskim polazištima u razumijevanju djeteta i njegovih potreba, porodičnih procesa i porodičnih odnosa, i biće osposobljeni da identifikuju rizike sa kojima se sreću djeca i porodica u svom funkcionisanju tokom životnog ciklusa. Na osnovu usvojenih znanja, studenti će biti osposobljeni da prepoznaju ugrožene oblike razvoja djece u porodici, da izvrše procjenu rizika i resursa porodice za brigu o djetetu i da izaberu prikladne oblike zaštite. Studenti će ovladati interventnim pristupima socijalnog rada u zaštiti djece i pružanju podrške djeci i porodicama u kojima su poremećeni porodični odnosi.
Sadržaj predmeta
1.Savremeni koncept u zaštiti prava i interesa djece u socijalnoj zaštiti 2. Zaštita djece u sistemu socijalne zaštite u RS 3. Teorijski pristupi u tumačenju razvoja djeteta - teorija afektivnog vezivanja; 4. Pojam i definicije porodice, porodica u kontekstu društvenih promjena; 5. Porodična dinamika, porodični odnosi, partnerski odnosi, razvod braka; 6.Roditeljstvo (odnosi roditelj-dijete) 7.Savremeni koncept u zaštiti prava i interesa djece u socijalnoj zaštiti 2. Zaštita djece u sistemu socijalne zaštite u RS, Centar za socijalni rad u funkciji organa starateljstva u zaštiti djece; 3. Teorijski pristupi u tumačenju razvoja djeteta - teorija afektivnog vezivanja; 4. Pojam i definicije porodice, porodica u kontekstu društvenih promjena; 5. Porodična dinamika, porodični odnosi, partnerski odnosi, razvod braka; 6.Roditeljstvo (odnosi roditelj-dijete), roditeljske kompetencije, uticaj roditeljskih postupaka na djecu; 7.Funkcionalna i disfunkcionalna porodica, poremećeni porodični odnosi; 8.Sistemski pristup u rješavanju problema u porodičnim odnosima 9. Oblici ugroženog razvoja djeteta u porodici 10.Postupak zaštite djece čiji je razvoj ometen porodičnim odnosima 11.Socijalni rad sa djecom bez roditeljskog staranja; oblici zaštite; starateljstvo i usvojenje; 12.Zbrinjavanje djece u hraniteljske porodice 13.Interventni okvir djelovanja u radu sa porodicima i djecom čiji roditelji grubo zanemaruju roditljska prava 14.Organ starateljstva u postupku razvoda braka 15.Rezilijentnost porodice.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe, interaktivna nastava, aktivno učešće u radu tokom interaktivne nastave, rasprave tokom predavanja, rješavanje problemskih zadataka i situacija, kao i učestvovanje u grupnim vježbama, rad u malim grupama.
Literatura
  1. Šćepović, D. (2017). Dijete, porodični odnosi i socijalni rad
  2. Berc, G. (2012.) Obiteljska otpornost – teorijsko utemeljenje i primjena koncepta u socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 19 (1), 145-167
  3. N. Žegarac (2015). Od problema do prilika u vođenju slučaja.
  4. Milovanović, M., i Krgović, T. (1998). Područja socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije.
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, završnim ispitom u vrijeme redovnih ispitnih rokova. Predispitne obaveze se sastoje iz dva (2) kolokvijuma (po 20 bodova) i redovnog i aktivnog pohađanja predmeta (10 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova. Završni ispit se obavlja usmeno i pismeno. Na završnom ispitu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 5o bodova. Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).