Navigacija

SR1-30 - Socijalni rad sa djecom i porodicom

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Socijalni rad
Naziv Socijalni rad sa djecom i porodicom
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
SR1-30 obavezan 4 P + V 6.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
nije uslovljen nema uslovljenosti
Ciljevi izučavanja predmeta
U okviru predmeta Socijalni rad sa djecom i porodicom studenti će se upoznati sa sadržajima koji se odnose na savremeni koncept u zaštiti prava i interesa djece korisnika sistema socijalne zaštite. Cilj nastave je da studenti steknu savremena teorijsko-metodološka i praktična znanja iz oblasti socijalnog rada sa različitim grupama djece i porodica.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Na osnovu usvojenih znanja studenti će biti osposobljeni da prepoznaju različite kategorije maloljetnih korisnika u sistemu socijalne zaštite i ugrožene oblike razvoja djece u porodici. Studenti treba da ovladaju osnovnim pojmovima, teorijskim i interventnim pristupima socijalnog rada u zaštiti djece i pružanju podrške porodici.
Sadržaj predmeta
1. Savremeni koncept u zaštiti prava i interesa djece u socijalnoj zaštiti; 2. Djeca - korisnici u sistemu socijalne zaštite 3. Porodica, porodični odnosi, funkcionalna i disfunkcionalna porodica; 4. Socijalni rad sa djecom bez roditeljskog staranja; socijalni rad sa djecom pod starateljstvom 5. Socijalni rad u postupku usvojenja 6. Socijalni rad kod smještaja djece bez roditeljskog staranja u hraniteljske porodice 7. Socijalni rad kod smještaja djece bez roditeljskog staranja u institucije 8. Socijalni rad sa djecom sa poremećajima ponašanja; 9. Djeca i mladi u krivičnom postupku 10. Socijalni rad sa djecom i porodicom u postupcima razvoda braka 11. Socijalni rad sa djecom čiji je razvoj ugrožen u porodici 12.Intervencije i mjere zaštite djece čiji je razvoj ugrožen u porodici 13.Procjenjivanje u brizi za djecu- početna procjena; sveobuhvatno porodično procjenjivanje 14.Planiranje, provođenje i praćenje realizacije intervencija i mjera zaštite djece i porodice; 15.Socijalni rad sa marginalizovanim grupama.
Metode izvođenja nastave
Predavanja i vježbe, interaktivna nastava, rad u malim grupama
Literatura
  1. 1. Milovanović, M., i Krgović, T. (1998). Područja socijalnog rada. Beograd: Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije. Str: 121-193.
  2. Šćepović D. (2018). Dijete, porodični odnosi i socijalni rad. Banja Luka: FPN
  3. Milosavljević, M., i Jugović, A. (2009). Izvan granica društva: savremeno društvo i marginalne grupe. Beograd: FASPER;
  4. 4. Obradović-Čudina, M. i Obradović, J.(2006). Uticaj razvoda braka na djecu.u: Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing. Str: 579-591.
  5. 5. Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 13/10).
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provjera znanja će se vršiti tokom semestra u vidu predispitnih obaveza, kao i na kraju semestra, završnim ispitom u vrijeme redovnih ispitnih rokova.Predispitne obaveze se sastoje iz dva (2) kolokvijuma (po 20 bodova) i redovnog i aktivnog pohađanja predmeta (10 bodova). Na predispitnim obavezama može se ukupno osvojiti najviše 50 bodova.Završni ispit se obavlja u pravilu usmeno. Na završnom ispitu se provjerava znanje iz cijelog gradiva. Završni ispit nosi najviše 5o bodova.Konačna ocjena iz predmeta se izvodi sabiranjem uspjeha postignutog na svim elementima provjere znanja, odnosno sabiranjem bodova iz predispitnih obaveza (maksimalno 50) i bodova iz ispita (maksimalno 50).
Posebna naznaka
nema posebnih naznaka