Navigacija

N-27 - Medijske regulative

Specifikacija predmeta
Tip studija Akademske studije prvog ciklusa
Studijski program Novinarstvo i komunikologija
Naziv Medijske regulative
Akronim Status predmeta Semestar Fond časova Broj ESPB
N-27 obavezan 4 P + V 7.0
Nastavnici
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Uslovljnost drugim predmetima Oblik uslovljenosti
U skladu s Pravlima studiranja prvog ciklu Da je student stekao formalne akademske uslove za pristup slušanju predmeta prema Pravilima studiranja provg ciklusa studija.
Ciljevi izučavanja predmeta
Studenti će moći da razumeju značaj, cilj i potrebu regulacije medijske produkcije, ali i da se upoznaju sa konkretnim sadržajima niza dokumenata iz sfere medijskog prava i medijske regulacije koje predstavljaju pravni i teorijski okvir za medijsku agendu i novinarski habitus.
Ishodi učenja (stečena znanja)
Studenti mogu da izgrade saznanja o teorijskim regulativama pretkompjuterskih i kompjuterizovanih medija, odnosno medija prvog i drugog doba. Ovakav široki opseg izučavanja medijske i novinarske etike i regulacije, ima kapacitete da osigura upoznavanje razvojnih tokova svetske i lokalne prakse regulacije. Istovremeno, studenti imaju mogućnosti da se bave samostalnim istraživanjima literature o temama izučavanja u okviru predmeta, te da na osnovu teorijski modela strategije i regulacije medija, uvežbaju veštine koje će im pomoći da prepoznaju modele regulacije medija. Angažovan pristup izučavanju sadržaja predmeta stvara osnove za uspešnije razumevanje medijske prakse
Sadržaj predmeta
1. Područje etike informisanja ; deskriptivna, strateška i normativna etika 2. Deontologija novinarstva; funkcije i ciljevi novinarske etike 3. Etički kodeksi i saveti za štampu; istorijski aspekt 4. Načela novinarske profesije; prava i odgovornosti, razgraničenja, odupiranja pritiscima, istina i poštovanje novnarske tajne 5. Nečasne metode u novinarstvu: poštovanje ličnosti, pretpostavka nevinosti, poštovanje žrtve, poštovanje privatnosti, povreda časti. 6. Granice normativne etike 7. Etika i moralni razvoj: etička komunikacija i principi moralnih vrlina 8. Etika i moralno rasuđivanje: kontekst i modeli moralnog rasuđivanja 9. Istina i poštenje u medijskoj komunikaciji: infozabava, reklama i odnosi s javnošću 10. Etika i privatnost; privatnost kao moralni i pravni koncept 11. Etičke dileme u novim medijima: pitanje autorskih prava i regulacija 12. Ekonomski pritisci i društvena i medijska odgovornost 13. Mediji i antisocijalno ponašanje (govor mržnje, neuljudnost, necivilizovanost) 14. Stereotipi u medijima (rasni, etnički, rodni, stara lica, invalidi, bolesni) 15. Deca i mladi u medijima: moralno uvredljiv sadržaj i zakonska regulacija
Metode izvođenja nastave
Nastava i vežbe izvode se primenom različitih nastavnih metoda i pristupa. Pored primene frontalnog nastavnog rada ex catedra, koriste se i metode: uključivanja i interakcije, diskusije u malim grupama – panel diskusije i simulacije problema izučavanja, analiza sadržaja i istraživanje studenata – samostalno i u grupama. Na predavanjima se iznose primeri studija slučaja i vrši hipotetička analiza datih primera. Sve nastavne jedinice nastavnik prezentuje multimedijalno, koristeći savremene nove medije u obrazovanju.
Literatura
  1. 1. Luis Alvin Dej (2004). Etika u medijima. Beograd: Medija centar/Plus. 2. Džosef Tjurou (2012). Mediji danas: uvod u masovne komunikacije. Beograd: Clio (129-209) 3. UN konvencija o pravima deteta 4. Medijske regulative: Zakoni i konvencije u BiH i RS Dopunska literatura 1. Tatjana Tapavički Duronjić (2011). Komuniciranje u medijasferi. Beograd: Bard/fin. 2. Debra Džonson (2006). Kompjuterska etika. Beograd: Službeni glasnik. 3. Stujuart Prajs (2011) Izučavanje medija. Beograd: Clio. 4. Hans-Joa
Oblici provere znanja i ocenjivanje
Provera znanja vrši se kontinuirano u toku semestra kroz organizovanje diskusije i praćenje aktivnosti studenta. Praćenje nastave i bodovanje studenta vrši se prema Pravilima studiranjea prvog ciklusa studija.
Posebna naznaka
Obavezni predmet, šifra predmeta: N-27