Навигација

МСЦ-5 - Менаџмент у социјалном раду

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивМенаџмент у социјалном раду
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МСЦ-5обавезан1П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Уписана друга година студијаСлушање предмета
Циљеви изучавања предмета
Предмет омогућава студентима стицање знања из научног менаџмента и политика менаџмента уопште, са примјеном у социјалном сектору. Изачувајући примјену теорија менаџмента у социјалном сектору студенти стичу знања и вјештине за разумијевање послова менаџмента кроз менаџерске функције у складу са савременим теоријским приступима, интердисциплинарним сазнањима и практичним искуствима.
Исходи учења (стечена знања)
Након успјешно савладаног предмета студенти ће моћи: - Овладати појмовно теоријским основама менаџмента; - Разумјети менаџерске функције и одвијање менаџерских послова; - Упознати кључне области примјене менаџмента у социјалном сектору (јавне службе, организације цивилног друштва, приватне организације); - Разумјети начине и активности извршавања менаџерских задатака на различитим нивоима организовања у социјалном сектору (систем, организација); - Упознати најзаступљеније дисциплине менаџмента у организацијама социјалног сектора.
Садржај предмета
1. Појмовно одређење и дефинисање менаџмента, настанак менаџмента; 2. Дефинисање социјалног сектора и представљање његовог садржаја; 3. Менаџмент мисао и примјена теорија менаџмента; 4. Менаџери, послови, улоге и вјештине са примјеном у социјалном сектору; 5. Остваривање менаџерскe функцијe планирања са примјеном у социјалном сектору, стратегијско планирање и стратегијски менаџмент; 6. Остваривање менаџерскe функцијe организовања са примјеном у социјалном сектору; 7. Остваривање менаџерскe функцијe вођења са примјеном у социјалном сектору; 8. Остваривање менаџерскe функцијe контроле са примјеном у социјалном сектору; 9. Јавне службе у социјалном сектору, улоге и надлежности у политичком и правном оквиру, врсте, организација; 10. Организације цивилног друштва у социјалном сектору, улоге, надлежности, врсте, организација и специфичности дјеловања; 11. Приватне организације у социјалном сектору, области примјене, организација, управљање; 12. Специфичности менаџмента у организацијама из социјалног сектора, сличности и разлике управљања у појединим системима; 13. Управљање у установама социјалне заштите, специфичности и управљање услугама, менаџмент квалитета у овим установама; 14. Нови модели у раду и потребне менаџерске вјештине (управљање мјешовитим системом, партнерство, намицање средстава, заговарање за промјене, волонтерски менаџмент); 15. Организације у социјалном сектору и комуникација са јавностима.
Методе извођења наставе
ПП презентације предметног наставника и сарадника, дискусије за вријеме предавања и рефлектирање студената о појединим питањима предмета на предавањима и вјежбама, презентације студената, рад у малим групама, излагања гостујућих сарадника који су менаџери у организацијама социјалног сектора.
Литература
  1. 1. Гавриловић, А. Ћук, М. (2015): Менаџмент у систему социјалне заштите, Бања Лука: Факултет политичких наука
  2. 2. Теrry Smyth и др. (1996). Менаџмент у здравственом и социјалном сектору, Сарајево
  3. 3. Група аутора: (2010): Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити“, Бања Лука: Факултет политичких наука
  4. 4. Жегарац, Н. Бркић, М. (2006) Развој локалних услуга социјалне заштите, Београд: Фонд за социјалне иновације.
  5. 5. Ђулабић, В. (2007), Социјалне службе у концепту служби од опћег интереса, Загреб: Ревија за социјалну политику бр. 2, стр. 137-162.
Облици провере знања и оцењивање
а. Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова у складу са правилима студирања. Предиспитне обавезе Предиспитне обавезе обухватају: редовно присуство настави и вјежбама, активност за вријеме извођења наставе усменом елаборацијом појединих питања и два колоквијума који се одржавају у терминима вјежби. Један колоквијум је писмени тест који садржи 20 питања и вреднује се са 20 бодова, а други колоквијум је есеј на задано питање и вреднује се са 20 бодова. У предиспитне обавезе спада редовно похађање наставе што се вреднује до 5 бодова и активног учествовања на настави путем кратке презентације студената на предавањима и вјежбама, што се вреднује са 5 бодова. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова.