Навигација

НОВ-45 - Системи информисања

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмЖурналистика
НазивСистеми информисања
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
НОВ-45обавезан5П + В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Према правилима студирања Првог циклуса студија и других академских аката примерених овом нивоу студирања.Предмет није условљен претходним обавезама студента. Изузетак чини поступак валоризације унутар бодовања постигнућа у оквиру активности студента на самом предмету.
  Циљеви изучавања предмета
  Оспособити студенте да разумеју системе информисања, да препознају моделе за друштвену комуникацију и појавне облике савремених утицаја чинилаца друштвене комуникације на друштвену и медијску комуникацију, као и теомогућавање разумевања техника препознавања квалитета медијског система на основу мере протока информација, статуса институција контроле и степена демократичности система у целини.
  Исходи учења (стечена знања)
  Разумевање значења појмова "комуникација", "комуницирање", "информација", информисање" кроз историју значења, усвајање разлика између медијског система и система информисања, разликовање активне од пасивне сфере јавног мњења унутар различитих друштвених система информисања, упознавање с актуелним особинама политичке комуникације, разликовање мањина у медијима и важности религије у систему информисања на микро, мезо и макро нивоу, као и подизања нивоа свести о разумевању савременог значаја информација у светским медијским токовима и сиситемима.
  Садржај предмета
  Теоријско разматрање појма информација и савремени атрибути информације. Претпоставке и настанак информацијско-комуникацијског система (ИКС). Сапирова подела. Кастелсова схватања феномена дуалног града. Дефинисање појма и предмет изучавања ИКС. Модели ИКС система. Детерминанте ИКС. Држава и медији. Друштвене групе као детерминанте ИКС. Феномен спин доктора и спиновања. Тест 1 Власници капитала и оглашивачи у ИКС. Недеља за семинарске радове. Религијске организације као агенси ИКС. Мањине и медији, медији мањина. Професионалне групе комуникатора. Маса, публика, јавност и ИКС. Test 2. Интернет и комуникација. Настанак интернета, интернет сервиси. Медији на интернету, онлајн комуникација. Сајбер простор и јавна сфера
  Методе извођења наставе
  Екс катедра са учешћем студената кроз развој разговора о теми с циљем повезивања претходно стеченог знања o новим наставним темама. Семинарске теме излажу се у 15-тој недељи академске наставе у термину наставе
  Литература
  1. 1. Мирољуб Радојковић/ Бранимир Стојковић, (2004) Информациoнo-комуникacиони системи, Београд: Clio. 2. Ив Франсоа Ле Коадик, (2005) Наука о информацијама, Народна библиотека, Београд. 3. Татјана Тапавички-Дуроњић, (2008) Компјутерска култура и модерни медији, Бања Лука: Филозофски факултет Бања Лука.
  2. Татјана Тапавички Дуроњић (2017). "Дигиталнии информациони системи, медијски приступ". Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци: Бања Лука,
  3. Aleksandar Luj Todorović (2009). Umetnost i tehnologije komunikacija. Beograd: Clio.
  Облици провере знања и оцењивање
  - Активност студента: до 5 бодова; - Редовно присуство настави носи максимално 5 бодова; - Колоквијуми носе минимално 10, а максимално 20 бодова; - Завршни испит носи минимално 51 бодова; Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод.
  Посебна назнака
  Садржај предмета припада претходној верзији студијског програма