Навигација

СР-8 - Социјална политика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмСоцијални рад
НазивСоцијална политика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
СР-8обавезан2П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  Положен предмет Увод у социјалну политикуПолагање испита
  Циљеви изучавања предмета
  У овом предмету студенати упознавају социјално-политичке теорије, доктрине, моделе и концепције социјалне политике, њихов настанак, карактеристике, предности и ограничења као међусобне утицаје. Такође, студенти упознавају савремене социјалне проблеме и однос и политику различитих вредносних и идеолшкоких оријентација према њима. Студенти ће упознати и карактеристике основних подручја социјалне политике и савремене трендове у њима.
  Исходи учења (стечена знања)
  После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о теоријама и доктринама социјалне политике као и њеним моделима и концепцијама. Исход учења биће и разумијевање теорија и доктрина, модела и концепција социјалне политике и њихових домета и слабости. Након завршеног курса, студенти ће моћи да анализирају социјалне политике различитих земаља, да их компарирају, да критички преиспитују различите моделе социјалне политике и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту.
  Садржај предмета
  1. Социјално-политичке теорије и доктрине; 2. Критике социјалне политике државе благостања; 3. Грађанско конзервативна либерална традиција и неолибералистичке теорије, 4. Критичке и радикалне концепције социјалне политике; 5. Модели социјалне политике; 6. Социјална политика земаља у развју; 7. Социјална политика земаља у транзицији; 8. Социјални проблеми, појам, дефиниција и карактеристике; 9. Сиромаштво, 10. Ннезапосленост, 11. Старење становништва, депопулација и «демографска експлозија», 12. Мањинске и маргинализоване групе, дискриминација, расизам и искљученост, 13. Социјалне болести и друштвене девијације. 14. Социјална сигурност по основу рада и социјално осигуеање; 15. Социјална заштита и други видови обезбјеђења социјалне сигурности.
  Методе извођења наставе
  Настава ће се изводити у виду излагања, пауер-поинт презентација, дискусија, излагања студената, групне расправе, и консултације са професором и асистентом.
  Литература
  1. 1. Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 2005;
  2. 2. Милосав Милосављевић (редактора) и остали: Социјална политика у транзицији, Центар за проучавање алтернатива и «Социјална мисао» Београд, 1998;
  3. 3. Милосав Милосављевић, Девијације и друштво, Драганић, Београд, 2003.
  4. Актуелни закони из система социјалне сигурности
  Облици провере знања и оцењивање
  Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова Предиспитне обавезе се састоје из два колоквијума. Колоквијум се спроводи у облику теста који садржи по 20 питања из дијела наставног процеса који је обрађиван. Колоквијуми се обављају за вријеме вјежби. Сваки колоквијум носи по 20 бодова. У предиспитне обавезе спада редовно похађање наставе што се вреднује са 5 бодова и активног учествовања на настави путем кратке презентације студената на предавањима и вјежбама, што се вреднује са 5 бодова. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова Завршни испит обавља се усмено одговором студената на три одабрана питања из цјелокупног градива. Завршни испит носи највише 50 бодова.