Навигација

ОА07АУП1 - Архитектура унутрашњих простора 1

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмАрхитектура
НазивАрхитектура унутрашњих простора 1
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОА07АУП1обавезан6П + В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
Архитектонско пројектовање 6Испуњене предиспитне обавезе.
Циљеви изучавања предмета
Основни циљ рада на предмету је да студент разумије и усвоји процес пројектовања архитектуре унутрашњег простора као сложен сет питања од општих, етике и естетике, до конкретних пројектантских алата и техника којима се начела професије материјализују и примјењују. Студент на овај начин овладава сложеним пројектантским поступком, тако што ће прво прикупити знања из релевантих области везаних за конкретан пројектантски проблем, а затим ослоњен на та сазнања, испитивати креативне и инвентивне приступе кроз програмско - просторне реализације.
Исходи учења (стечена знања)
Развијају се знања која повезују архитектуру спољашњег и унутрашњег простора и усвајају алати и технике за остваривање концепта у архитектури унутрашњег простора.
Садржај предмета
Предмет се бави истраживањем и преиспитивањем граница унутрашњег и спољашњег простора архитектонског ткива, граница дисциплина умјетност, дизајн, архитектура и разградњом ограничења ентеријера кроз процес пројектовања који флуктуира између унутра и споља, од унутра ка споља и "vice versa". Настава је конципирана као сет предавања и вјежби кроз које се преиспитују савремене архитектонске парадигме у потрази за слојевитим и динамичним простором који прије растапа границе и ограничења него што их формулише, све са циљем да простор буде истински насељен, заузет, освојен и усвојен.
Методе извођења наставе
Предмет је конципиран кроз серију задатака праћених предавањима, усмјерених ка стицању знања и вјештина из области пројектовања архитектуре унутрашњег простора. У задацима се проблематизују сљедеће теме: - размјеравање и димензионисање, кроз однос велико - мало, - структуирање простора, кроз однос континуално - дисконтинуално, - проблем типологије, кроз однос специфично - (не)типично, - питање флексибилности, кроз однос фиксно - промјењиво, - функција, кроз однос употребљено - доживљено, - амбијенталност, кроз однос фрагмент - цјелина.
Литература
  1. Bernard Tschumi, Irene Cheng: "The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century", Columbia Books of Architecture, 2004
  2. Bernard Tschumi, ,,Arhitektura i disjunkcija", AGM, Zagreb, 2004
  3. Peter Zumthor, ,,Misliti arhitekturu", AGM, Zagreb, 2003
Облици провере знања и оцењивање
Похађање наставе, 3 бода Активност на настави, 7 бодова и Графички радови, 90 бодова.
Посебна назнака
Студенти су обавезни да присуствују настави, и раде све задатке према динамици прописаној семестралним програмом. Студент који неоправдано изостане са наставе више од 20% мора обновити слушање предмета.