Navigation

doc. dr Marko Mišić
docent

Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
docent September 25, 2017

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
2238 Strukture podataka i algoritmi