Navigation

prof. dr Mira Ćuk
vanredni profesor

Nastavnik - II-4
Fakultet političkih nauka
051/304-017
lokal 403
Katedre
 • Fakultet političkih nauka-Studijski program: Socijalni rad
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna politika vanredni profesor September 15, 2016

Predmeti

Fakultet političkih nauka

Akademske studije drugog ciklusa
MSP-2 Socijalna politika i savremene društvene promjene
MSP-6 Krizni menadžment u socijalnoj politici
MSR-7 Socijalni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju
MSS-2 Menadžment u organizacijama socijalnog sektora
MSS-5 Menadžment ljudskih resursa u organizacijama socijalnog sektora
MSC-5 Menadžment u socijalnom radu
Akademske studije prvog ciklusa
N-4 Uvod u socijalnu politiku
P-4 Uvod u socijalnu politiku
S-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-11 Socijalna politika
SR1-29 Menadžment u socijalnom sektoru
SR1-38 Zastupanje u socijalnom radu
SR1-4 Uvod u socijalnu politiku
SR1-45 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom
SR1-59 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
SR20-2 Socijalna politika
SR-26 Osnove menadžmenta u socijalnom radu
SR-30 Socijalni rad sa osobama sa invaliditetom
SR-4 Uvod u socijalnu politiku
SR-44 Zastupanje u socijalnom radu
SR-50 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
SR-8 Socijalna politika
SRD-1 Savremena socijalna politika
SRD-13 Zastupanje u socijalnom radu
SRD-19 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
SRS-27 Osnove menadžmenta
SRS-47 Vještine i tehnike socijalnog rada u zajednici
SRS-9 Socijalna politika
Akademske studije trećeg ciklusa
DSDN-SR-9 Socijalni menadžment

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Response of Day Care Centers for Children and Youth with Disabilities in Republic of Srpska to Work Challenges During Covid-19 Pandemic

  Časopis European Journal of Social Scinces
  Godina 2020
  Autori Andrea Rakanović Radonjić and Mira Ćuk
  Volumen 14 str.
  Broj 3
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa http://journals.euser.org/index.php/ejss/article/view/4860

  Socijalna podrška studentima sa invaliditetom u funkciji socijalne uključenosti

  Časopis Društvene i humanističke studije - DHS, Časopis Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli
  Godina 2020
  Autori Mira Ćuk and Andrea Rakanović Radonjić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 381
  Strana do 406
  Veb adresa http://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/article/view/364

  Socijalni rad u svakodnevnoj praksi socijalne zaštite u Republici Srpskoj

  Časopis POLITEIA
  Godina 2019
  Autori Mira Ćuk and Irina Savović
  Strana od 57
  Strana do 80
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/issue.aspx?issue=14861&lang=sr

  Percepcija studenata o stečenim kompetencijama tokom studija

  Časopis Socijalni pregled
  Godina 2018
  Autori Mira Ćuk
  Broj 1
  Strana od 115
  Strana do 133

  Socijalni rad sa licima sa invaliditetom u centru za socijalni rad

  Časopis Research in education and rehabilitation
  Godina 2018
  Autori Mira Ćuk
  Volumen 1
  Strana od 26
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.erf.untz.ba/web/casopis-rer/

  Cjeloživotno učenje u kontekstu razvoja profesije socijalnog rada

  Časopis Društvene i humanističke studije (DHS)
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ana Gavrilović, Draško Gajić, and Ljubo Lepir
  Volumen 2
  Broj 3
  Strana od 361
  Strana do 378
  Veb adresa http://www.ff.untz.ba/uploads/images/Gallery/DHS/DHS%203.pdf

  Social security as a challenge and a factor of social development in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/SVR15100011C
  Časopis SVAROG
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 128
  Strana do 143

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Jagoda Petrović and Mira Ćuk
  Volumen XXI
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.socijalnamisao.rs/

  Percepcija rukovodilaca centara za socijalni rad o metodu supervizije u socijalnom radu

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk and Jagoda Petrović
  Broj 3-4
  Strana od 49
  Strana do 79

  Evaluacija rada u centru za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao Beograd
  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 123
  Strana do 151

  Stari ljudi- jedan aspekt demografske situacije u Trebinju

  Časopis Socijalna misao
  Godina 2001
  Autori Mira Ćuk
  Volumen 150
  Strana od 25
  Strana do 47

  Tranzicija centara za socijalni rad

  Časopis Socijalna misao
  Godina 1999
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 123
  Strana do 141

Radovi sa skupova

  (Re) konstrukcija društvene stvarnosti

  Naučni skup (Re) konstrukcija društvene stvarnosti
  Publikacija Rekonstrukcija sistema socijalne sigurnosti u Republici Srpskoj
  Godina 2019
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 177
  Strana do 203

  Uticaj starenja stanovništva u Republici Srpskoj na socijalnu politiku

  Naučni skup Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  DOI IO.7251/ZMS1801113C
  Publikacija Demografski procesi i srpski nacionalni interesi
  Godina 2018
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 113
  Strana do 137

  Djelovanje centara za socijalni rad u elementarnim nepogodama u sistemu zaštite i spasavanja

  Naučni skup Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Publikacija Zbornik radova sa međunarodne konferencije Bezbednost i krizni menadžment – teorija i praksa
  Godina 2017
  Autori Mira Ćuk, Ljubo Lepir, and Draško Gajić
  Strana od 48
  Strana do 58

  Siromaštvo u BiH – uticaj socijalnih naknada

  Naučni skup Rizici i bezbjednosne prijetnje
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk and Draško Gajić
  Strana od 211
  Strana do 221

  Lokalna zajednica i zaštita starih ljudi

  Naučni skup Savremeni izazovi u socijalnom radu – problemi i perspektive
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk

  Zajednica, mentalno zdravlje i podrška osobama sa PTSP-om

  Naučni skup Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj
  Publikacija Posttraumatski stresni poremećaj u Republici Srpskoj: posljedice i mogući pravci djelovanja u organizaciji Fakulteta političkih nauka u Banjoj Luci
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 106
  Strana do 124

  Lokalna zajednica i socijalno preduzetništvo

  Naučni skup Međunarodno naučna - stručna konferencija „Socijalno preduzetništvo – model za (samo) zapošljavanje u budućnosti“
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 39
  Strana do 57

  SOCIAL PROTECTION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Naučni skup III International Scientific Conference Special Education and Rehabilitation – Adult Persons with Disabilities
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 57
  Strana do 75

  Uloga centara za socijalni rad u razvoju incijativa civilnog društva i promociji partnerstva u lokalnoj zajednici

  Naučni skup Međunarodna znanstvena konferencija „Socijalni rad u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti – profesionalna usmjerenost zaštite i promicanje ljudskih prava
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 563
  Strana do 583

  Siromaštvo u Bosni i Hercegovini: kako doprinjeti njegovom smanjenju programima u socijalnoj zaštiti

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti "Nauka, kultura i ideologija"
  Publikacija Zbornik radova Naučni skupovi Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci
  Godina 2008
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 519
  Strana do 529

  Socijalni problemi u Republici Srpskoj i razvoj ljudskih resursa

  Naučni skup Naučni skup Resursi Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova Naučni skupovi, knjiga XIII Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 671
  Strana do 695

  Pristup orjentisan ka klijentima: reforme centra za socijalni rad

  Naučni skup Konferencija o socijalnoj politici
  Publikacija Zbornik radova Konferencija o socijalnoj politici u organizaciji Ureda za međunarodni razvoj Velike Britanije i Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja
  Godina 2006
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 21
  Strana do 27

Ostali radovi

  Planiranje u socijalnoj zaštiti kao funkcija menadžmenta

  Izdavač Centar za socijalne inovacije
  ISSN/ISBN 978-9926-8002-1-5
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 57
  Strana do 85

  Strategijsko planiranje u sistemu socijalne zaštite u u lokalnoj zajednici

  Izdavač BLC i Besjeda
  ISSN/ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 110
  Strana do 137

  Efekti pronatalitetnih populacionih mjera u Republici Srpskoj u opštinama sa negativnim prirodnim priraštajem

  Izdavač Matica Srpska Novi Sad
  Godina 2011
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 67
  Strana do 77
  Veb adresa http://www.maticasrpska.org.rs/category/katalog-izdanja/naucni-casopisi/zbornik-matice-srpske-za-drustvene-nauke/

  Menadžeri i lideri - nosioci menadžmenta

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN 978-99938-806-5-3
  Godina 2010
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 169
  Strana do 189

  Menadžment ljudskim resursima u socijalnoj zaštiti

  Izdavač Univerzitet u banjoj Luci Fakultet političkih nauka
  ISSN/ISBN 978-99938-806-5-3
  Godina 2010
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 221
  Strana do 241

  Uloga i značaj lokalnih zajednica u procesu socijalnog uključivanja

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja, Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina
  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 59
  Strana do 76

  Ljudski i materijalni resursi u centrima za socijalni rad i službama socijalne zaštite u RS

  Izdavač Udruženje stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS
  Godina 2009
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 11
  Strana do 24

  Socijalna zaštita i socijalna uključenost: Razvoj integralne socijalne zaštite u BiH

  Izdavač Švajcarska agencija za razvoj i IBHI (Nezavisni biro za humanitarna pitanja),
  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 74
  Strana do 84

  Analiza postojećih institucionalnih modela i preporuke za reforme

  Izdavač Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine
  Godina 2007
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 115
  Strana do 145

  Reformisanje sistema i struktura režima centralne i lokalne socijalne politike u BiH – Razvoj centara za socijalni rad

  Izdavač Udruženje stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS
  Godina 2005
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 10
  Strana do 21

  Integracija djece sa posebnim potrebama Mogućnosti i perspektive

  Izdavač IBHI, Udruženje roditelja i djece sa posebnim potrebama Trebinje
  Godina 2004
  Autori Mira Ćuk, Jovanka Bakmaz, Dragan Bešenji, Mijat Šarović, Aleksandar Buđen, Jadranka Janković, Olgica Rudakijević, and Ljiljana Špuraljn Knežević
  Strana od 3
  Strana do 71

  Briga o djeci sa posebnim potrebama u opštini Trebinje

  Izdavač DFID, BSAL, IBHI
  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 5
  Strana do 73

  Centri za socijalni rad u RS : položaj, organizacija, funkcije, mogući pravci promjena

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja Sarajevo
  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 186
  Strana do 192

  Promjene u institucionalnoj osnovi i organizaciji centara za socijalni rad u RS

  Izdavač Udruženje stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS,
  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 11
  Strana do 16

  Refleksija zakonodavno pravne osnove na praksu u socijalnoj zaštiti i socijalnoj politici

  Izdavač Nezavisni biro za humanitarna pitanja
  Godina 2002
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 152
  Strana do 161

  Centri za socijalni rad i nevladine organizacije u periodu tranzicije sistema socijalne zaštite u RS

  Izdavač Udruženje stručnih radnika socijalnih djelatnosti RS
  Godina 2000
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 14
  Strana do 19

  Socijalni aspekti starenja

  Izdavač Crveni krst Trebinje
  ISSN/ISBN 86-83277-03-8
  Godina 2000
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 25
  Strana do 43

  Planiranje socijalnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
  Godina 1998
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 95
  Strana do 103

  Stanje i problemi djece ometene u fizičkom i psihičkom razvoju u opštini Trebinje

  Izdavač Društvo za pomoć MNRO Pančevo
  Godina 1998
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 5
  Strana do 27

  Centar za socijalni rad u funkciji organa starateljstva i zaštite socijalno ugrožene djece

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS
  Godina 1997
  Autori Mira Ćuk
  Strana od 96
  Strana do 106

Knjige

  Priručnik za djelovanje centara za socijalni rad u vanrednim situacijamaizazvanim prirodnim nesrećama

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS i Federalni ministarstvo rada i socijalne politike
  ISBN 000
  Godina 2015
  Autori Draško Gajić, Mira Ćuk, Suada Buljubašić, and Janja Milinković
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 141
  Veb adresa https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/MZSZ/Documents/Prirucnik%20za%20djelovanje%20centara%20za%20socijalni%20rad%20u%20vanrednim%20situacijama%20izazvanim%20prirodnim%20nesrecama.pdf

  Menadžment u sistemu socijalne zaštite

  Izdavač Univerzitet U Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99976-651-0-2
  Godina 2015
  Autori Mira Ćuk and Ana Gavrilović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 436

  Socijalna uključenost - Diskurs ili novi koncept

  Izdavač Besjeda
  ISBN 978-99938-1-219-7
  Godina 2014
  Autori Nikola Novaković, Ljubo Lepir, Mira Ćuk, and Draško Gajić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 169

  Reforme socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99955-1-076-3
  Godina 2013
  Autori Mira Ćuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 309

  Socijalni izazovi i menadžment u socijalnoj zaštiti

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Fakultet političkih nauka
  ISBN 978-99938-806-5-3
  Godina 2010
  Autori Ana Gavrilović, Ljubo Lepir, Aleksandar Jugović, Miroslav Brkić, and Mira Ćuk
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 299