Navigation

mr Nataša Lakić - Karalić
viši asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
051/465-032 lok 143
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Prehrambene tehnologije namirnica biljnog porijekla viši asistent September 28, 2017

Predmeti

Tehnološki fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
M11001 Savremeni materijali i sistemi pakovanja
M11002 Projektovanje procesa u prehrambenoj industriji
M11004 Konzervisanje namirnica
M11006 Savremene tendencije u tehnologiji voća i povrća
M11007 Savremene tendencije u tehnologiji pekarskih, tjesteničarskih i konditorskih proizvoda
M11008 Savremene tendencije u proizvodnji sokova i koncentrata
Akademske studije prvog ciklusa
B13544 Pekarski i tjesteničarski proizvodi modifikovanog nutritivnog sastava
B13545 Konditorski proizvodi modifikovanog nutritivnog kvaliteta
B13643 Proizvodi od voća i povrća modifikovanog nutritivnog sastava
B13644 Osvježavajuća bezalkoholna pića modifikovanog nutritivnog sastava
B14722 Tehnologija proizvoda od voća i povrća
B14726 Tehnologija bezalkoholnih pića
B14732 Kontrola kvaliteta u tehnologiji žita i brašna
B14822 Tehnologija žita, brašna i proizvoda od brašna
B14826 Tehnologija pekarstva i tjesteničarstva
B14827 Tehnologija konditorskih proizvoda
B14831 Kontrola kvaliteta u tehnologiji voća i povrća
B14835 Kontrola kvaliteta pekarskih i tjesteničarskih proizvoda
B14836 Kontrola kvaliteta konditorskih proizvoda

Poljoprivredni fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MAB-O-10 Savremeni trendovi u finalizaciji poljoprivrednih proizvoda
MAP-I-09 Tehnologija prerade i skladištenja animalnih proizvoda
MRR/I-O-07 Savremeni trendovi u finalizaciji poljoprivrednih proizvoda
Akademske studije prvog ciklusa
OAE07OTPP Osnovi tehnologije prehrambenih proizvoda
OAP07KPM Kvalitet i prerada mesa
OBP07BNBP Bezbjednost namirnica biljnog porijekla
OVV07OTPVG Osnovi tehnologije prerade voća i grožđa
ORP07OTRPP Osnovi tehnologije ratarskih i povrtarskih proizvoda
ORP07SKRP Skladištenje ratarskih proizvoda
OHK11OPVP Osnovi prerade voća i povrća

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Relationship between the test weight and some physical and chemical properties of the wheat kernel

  DOI 10.7251/AGREN2104137K
  Časopis Agro-knowledge Journal
  Godina 2021
  Autori Nataša Lakić, Ladislav Vasilišin, and Goran Vučić
  Volumen 22
  Broj 4
  Strana od 137
  Strana do 148
  Veb adresa https://agroznanje.com/kategorije/907/agroznanje--agro-knowledge-journal-vol-22-no-4-2021

  Correlations between chemical and certain rheological quality parameters of wheat flour and bread

  DOI https://doi.org/10.7251/JCTE2102017K
  Časopis Journal of Chemists, Technologists and Environmentalists
  Godina 2021
  Autori Nataša Lakić, Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Slavica Grujić, and Božana Odžaković
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 27

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Časopis Maso International Journal of Food Science and Technology
  Godina 2020
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir, and Ivan Samelak
  Volumen 1
  Strana od 51
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.maso-international.cz/

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na mrvljivost hljeba od pšeničnog brašna/The effect of sourdough on crumbliness of wheat bread

  DOI 10.7251/AGRSR1203431L
  Časopis AGROZNANJE
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić and Miroslav Grubačić
  Volumen 13
  Broj 3
  Strana od 431
  Strana do 439

  Uticaj dodatka kiselog tijesta na određene kvalitativne osobine hljeba/The effect of sourdough on some quality characteristics of bread

  DOI 10.7251/GHTE1208029L
  Časopis Glasnik hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Nataša Lakić and Miroslav Grubačić
  Broj 8
  Strana od 29
  Strana do 34

Radovi sa skupova

  Chemical composition, nutritional value and antioxidant properties of crabapples

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir, and Ivan Samelak
  Strana od 2128
  Strana do 2135
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Chemical composition and antioxidant features of three leafy cultures-broad leaved dock, curled dock and leaf beet

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Preoceedings, Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Ana Velemir, and Ivan Samelak
  Strana od 1294
  Strana do 1300
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Comparison of chemical composition and antioxidant activity between Indian strawberry (Duchesnea indica (Jacks.) Focke) and other species of strawberries

  Naučni skup IX International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2018"
  Publikacija Book of Proceedings Agrosym 2018
  Godina 2018
  Autori Ladislav Vasilišin, Srđan Ljubojević, Goran Vučić, Ana Velemir, Nataša Lakić, and Ivan Samelak
  Strana od 2114
  Strana do 2120
  Veb adresa http://agrosym.ues.rs.ba/index.php/en/archive

  Sadržaj mineralnih materija u plodu drenjka (Cornus mas L.)

  Naučni skup Peti Naučno-Stručni skup sa međinarodnim učešćem "5. juni- Svjetski dan zaštite okoliša"
  DOI 2566-4530
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, and Zoran Kukrić
  Strana od 77
  Strana do 84

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU SVJEŽIH BOROVNICA (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Godina 2016
  Autori Goran Vučić, Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, and Zoran Kukrić
  Strana od 341
  Strana do 347
  Veb adresa https://savjetovanje.tf.unibl.org/sr/

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom./ Investigations of the new food product’s quality - Salty sticks with poppy seeds.

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Publikacija In Proceedings of XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, University of Banja Luka, Faculty of Technology
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović, and Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398
  Veb adresa http://savjetovanjetfbl.ekonferencije.com/download.php/?resource=http://ekonferencije.com/conference/downloadConferenceFile/229/11&name=PROCEEDINGS.pdf.

  SATISFACTION OF RDA VALUES FOR MINERALS BY CONSUMING FRESH BLUEBERRIES (Vaccinium myritillus L.)

  Naučni skup XI SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija The Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, and Zoran Kukrić
  Strana od 95

  Mineralni sastavhibridne sorte paprike BIBIC F1

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem ZBORNIK RADOVA
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Goran Vučić, Nataša Lakić, Đorđe Vojinović, and Zoran Kukrić
  Strana od 711
  Strana do 716

  NEENZIMSKI ANTIOKSIDATIVNI STATUS PARADAJZA SORTE „VOLOVSKO SRCE“ SA PODRUČJA LIJEVČE POLJA

  Naučni skup XXI savetovanje o biotehnologiji
  Publikacija XXI Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem Zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Zoran Kukrić, Ivan Samelak, Tanja Marić, Goran Vučić, Nataša Lakić, and Ladislav Vasilišin
  Strana od 673
  Strana do 678

  Ispitivanje kvaliteta novog prehrambenog proizvoda - slanih štapića sa makom

  Naučni skup XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska
  Publikacija XI Conference of Chemists, Technologists and Environmentalists of Republic of Srpska, Proceedings
  Godina 2016
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Slavica Grujić, Milica Čolović, and Danica Savanović
  Strana od 390
  Strana do 398

  ZADOVOLJENJE RDA VRIJEDNOSTI ZA MINERALNE MATERIJE PRI KONZUMIRANJU JAGODASTOG VOĆA

  Naučni skup XI Simpozijum “Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Publikacija Zbornik radova XI Simpozijum "Savremene tehnologije i privredni razvoj"
  Godina 2015
  Autori Ladislav Vasilišin, Nataša Lakić, Goran Vučić, Boško Petković, and Đorđe Vojinović
  Strana od 117
  Strana do 126

  Sadržaj mikroelemenata u šumskom voću/Microelement content in forest fruits

  Naučni skup X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova X Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske/Proceedings 10th Conference of chemists, technologists and environmentalists of Republic of Srpska
  Godina 2013
  Autori Ladislav Vasilišin, Miroslav Grubačić, and Nataša Lakić
  Strana od 307
  Strana do 312

  Stanje kvaliteta vazduha sa aspekta prisutnosti čađi (crnog dima) na području grada Banja Luke/State of air quality from the aspect of soot presence on territory of City of Banja Luka

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova "Zaštita vazduha i zdravlje"/Collection of papers "Air protection and health"
  Godina 2006
  Autori Denis Međed and Nataša Lakić
  Strana od 167
  Strana do 173

  Ocjena kvaliteta vazduha grada Banjaluke na osnovu izmjerenih koncentracija SO2 u periodu 2000-2005. godine/Mark of air in City of Banjaluka, based on measured concentrations of SO2 between 2000 and 2005

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova "Zaštita vazduha i zdravlje"/Collection of papers "Air protection and health"
  Godina 2006
  Autori Nataša Lakić, Denis Međed, and Lidija Jočić
  Strana od 151
  Strana do 157

  Sumpor-dioksid, čađ i prašina na teritoriji naselja Karanovac/Sulphur dioxide, soot and dust on territory settlement Karanovac

  Naučni skup Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja/Collection of papers Evaluation of professional hazard and protection of health
  Godina 2004
  Autori Nebojša Knežević, Nataša Lakić, and Vinko Lazić
  Strana od 241
  Strana do 247

  Uticaj prašine pamuka na ljudsko zdravlje u tekstilnoj industriji/Influence of cotton dust on human health in textile industry

  Naučni skup Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova Ocjena profesionalnog rizika i zaštita zdravlja/Collection of papers Evaluation of professional hazard and protection of health
  Godina 2004
  Autori Denis Međed and Nataša Lakić
  Strana od 182
  Strana do 186

Projekti

„Uticaj dodatka biljnog ekstrakta na svojstva prirodnog omotaca i odrzivost Domace fermentisane kobasice“

Project Number 1251109
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Tehnoloski fakultet
Head prof. dr Snjezana Mandic
Participants Nevena Ritan
Jovo Savanovic
prof. dr Ljiljana Topalic-Trivunovic
prof. dr Danica Savanovic
Jelena Tomic
mr Natasa Lakic - Karalic
mr Ana Velemir
Aleksandra Torbica
Business Partner Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Beginning of realization 2019-06-01
End of the project 2021-06-01
Project value 8960.0 BAM