Navigation

N-38-17 - Medijski sistemi

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
N-38-175П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Нема условљености предмета ван оквира Правила студирања првог циклуса студија.Према правилима студирања првог циклуса студија Универзитета у Бањој Луци.
The goal
Садржај програма предмета обухвата разматрање и анализу макро, мезо и микро јавне сфере на три нивоа информационих и медијских система: глобалном, регионалном (нише) и локалном нивоу, с намером препознавања размера моћи медијског капитала и начина дистрибуирања те моћи.
The outcome
Садржај предмета усмерен је на представљење савремених медијских структура и тенденција у глобалним медијским системима према доминантно два модела учења: према учењу Хермана и Мекчеснија и према подели медијских система Халина и Манћина. У оквиру ових модела презентоваће се опште медијске и информационе карактеристике медијских система које чине специфичне и типичне представнике унутар ових подела.
Contents
1. Одређење појмoва систем, информациони систем и медијски систем. 2. Нови светски информациони и комуникациони систем, глобализација и централизација медија. 3. Транснационални медијски сиситеми и процес комерцијализације медије. 4. Медијски системи у медијским лигама првог и другог реда. 5. Подела медијских система према Daniel C. Hallin i PaoloMancini. 6. Комерцијални медијски системи, пример САД, Канада, Бразил. 7. Традицонализам, конзерватизам и елитизам у британским медијима. 8. Медијски систем Италије, утицај индустрије на медије и феномен берлусконизације. 9. КОЛОКВИЈУМ 10. Медијске карактеристике РТ, CNN, BBC, Al Jazeera. 11. Процеси регулације медија у: Француској, Немачкој, Русији, Аустрији, Данској Шведској, Швајцарској, Кини, Аустралија, Нови Зеланд, Карибима. 12. Медијски системи у арапским земљама: Египат, Турска, Катар. 13. КОЛОКВИЈУМ 14. Медијски олигополи, процеси аквизиције, мерџера и џоинт венчера у голбалној медијасфери. 15. Медијски систем у Републици Српској, развој, карактеристике, перспективе.
Methods of teaching
Настава на предмету се изводи у форми предавања по принципу ex cathedra, али комбинована подстицањем студената да партиципирају у разговору о теми. Интерактивнст је континуирани циљ и метод деловања предавача. Сва предавања се презентују мултимедијално, уз помоћ компјутерских презентација, филмова, трјелера, аудио и видео записа и слично. У наставном процесу 10% времена предавача може бити уступљено студентима за самостално излагање теме.
Literature
  1. 1. Edvard Herman/Robert Mekčesni , (2004). „Globalni mediji“. Beograd: Clio. 1. Tatjana Tapavički Duronjić, (2011). „Komuniciranje u medijasferi“. Beograd/Banja Luka: Bard.fin/Romanov. 2. Džozef Tjurou, (2012). „Mediji danas“. Beograd: Clio. 3. Stjuart Prajs, (2011). „Izučavanje medija“. Beograd: Clio. 4. Veljanovski, Rade (2009). „Medijski sistem Srbije“. Beograd: FPN/Čigoja štampa. 5. Veljanovski, Rade (2005). „Javni RTV servis u službi građana“. Beograd: Clio. (Original title)
  2. Hallin, C. D./Mancini, P. (2004). "Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics". Cambridge: Cambridge University Press.
  3. Ljubiša Despotović i Zoran Jevtović (2019). "Geopolitika medija". Kultura polisa i Kairos: Novi Sad. (Original title)
Knowledge check forms and grading
Присуство у настави: 5 бодова, 5 бодова активност. - Колоквијуми : до 20 бодова сваки. - Завршни испит: 50 бодова. Израда практикума или семинарског рада до од 5 до 10 бодова. Овај вид студентског рада није обавезан и пружен је као могућност да се надокнаде изгубљени бодови у неким другим сегментима студенског рада на предмету. Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод.
Special indication
Нема посебних назнака за предмет.