Navigation

N-59 - Uvod u novinarstvo

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
N-591П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
The goal
Основно усмерење предмета јесте изучавање историје развоја новинарства и медија (предисторија и историја), новинарске професије (претече новинарске професије, новинари и неоновинари), новинарских жанрова, те медијских формата. Педагошки и академски циљ је омогућити студентима да се упознају, на општем и одабраном нивоу, с комплексном друштвеном и техничком историјом медија и професије новинарства.
The outcome
Студенти ће имати прилике да се упознају с специфичним периодима развоја новинарства кроз садржаје у вези са теоријском периодизацијом новинарске професије, новинарских жанрова и техника примерених у дивергентним историјским временима ове области и професије. Као предметна целина биће представљена друштвена историја медија у најзначајнијим сегментима, као и техничка историја развоја медијске и информационе технологије, примењене у новинарству, што ће студентима омогућити спознају значаја историјског развоја новинарства као професије, али и историје медија. Студенти ће бити оспособљени да начине мапу најважнијих историјских догађаја и историји новинарства и медија, те да их целисходно анализирају према адекватним академским и предметним факторима.
Contents
Дефинисање новинарства и новинарске професије 2. Друштвена улога новинарства и новинара 3. Рана историја новинарства (средства за писање, подлоге за писање, облици комуницирања, рани хроничари, менанти, конципијенти) 4. Концепт писања и историја читања и новинарство (концепт аутора, критичко читање, интертекстуалност, јавно читање) 5. Појава и развој рукописних новости у новинарству (авизе, газете, конради и корантоси) 6. Друштвени услови за појаву првог масовног медија и ширење штампе 7. Штампарска револуција у рано модерно доба 8. Медији, новинарство и јавна сфера од 15. до 18. века 9. Ширење штампе у 17. веку (Европа, Америка) 10. Појава раних новинских публикација у 18. и 19. веку 11. Преглед историје националног новинарства 12. Научно-технолошка открића у историји медија 13. Нове стратегије у новинарству (хибридност, конвергентност, приближавање, комплементарност) 14. Нова журналистичка култура и утицај на рецентно новинарство 15. Постновинарство и његове форме
Methods of teaching
С обзиром на природу предмета, настава се изводи као комбинација теоријске наставе по принципу ex cathedra и непосредног укључивања студената, подстицањем интерактивности у форми самосталног излагања, групне анализе тема, панел дискусија и самосталне израде теме – семинара.
Literature
  1. Obavezna literatura 1. Briks, A. i Berk, P. (2006). Društvena istorija medija. Beograd: Clio. 2. Tapavički Duronjić, T. (2011). Komuniciranje u medijasferi. Beograd/Banja Luka: Bard-fin/Romanov. 3. Bjelica, M./Jevtović, Z. (2006). Istorija novinarstva. Beograd: Megatrend univerzitet primenjnih umetnosti. Dopunska literatura 1. Gocini, Đ. (2001). Istorija novinarstva. Beograd: Clio. 2. Tjurou, Dž. (2012). Mediji danas. Beograd: Clio. 3. Mangel, A. (2005). Istorija čitanja. Novi Sad: Svetovi. 4. (Original title)
  2. Praktikum "Medijske regulative. Zakoni, konvencije i kodeksi, lokalni i globalni okvir (Original title)
Knowledge check forms and grading
Присуство у настави: до 5 бодова - Активност у настави: до 5 бодова - Колоквијуми: до 20 бодова (два колоквијума) - Завршни испит: 50 бодова. Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод.
Special indication
Шифра предмета: Н-59