Navigation

NOV-21 - Moderna stampa

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
NOV-213П + В6.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
  ConditionОблик условљености
  Према правилима студирања првог циклуса студија.Нема условњенсти ван оквира Правила студирања првог циклуса студија.
  The goal
  адржај предмета посвећен је изучавању новинарске праксе и теорије унутар публицистике и науке о медијима, медиологије. Подучавање о новинарским формама усмерено је на изучавање историје жанрова, медијске карактеристике жанрова, примене жанрова и компарацији ове примене у медијског агенди на микро, мезо и макро нивоу медијске продукције и дисеминације. Предмет представља својеврсан увод у изучавање новинарства и медија, пратећи широки историсјки распон од предновинарства (појава раних хроничара, конципијената и менаната, сторија средстава за писање и историја подлога за писање) до новог медијског доба у коме се интернет појављује као интелигентна и флуидна информациона платформа за обједињавање свих досадашњих медија и новинарских форми.
  The outcome
  Студенти ће моћи да стекну јасан увид у историју новинарских жанрова и друштвене историје медија. У току изучавање теорије унутар овог оквира, студенти ће имати прилику да примене и савладају технику и вештину писања за штампане медије, јасно разликујући жанровске породице и професионалне дивергенције унутар њих.
  Contents
  . Медијске детерминанте; медиј, одређење и значења; медијска информација и особине медијске информације 2. Историја конституисања професије; рани хроничари и подела медијске сфере 3. Историја појаве и развоја штампаних издања 4. Пионирске фазе развоја штампе; сензационализам и комерцијализам (Пулицер, Херст, Бенет; златно доба новинарства и „жута штампа“, борба за тираж) 5. Модерна вечерња штампа и друга специфична издања (елитна штампа, мали формат, таблоидизација) 6. Идеологизација дискурса и фразеологизација у новинарству (употреба метонимијског агенса у номинативу, предлошки генитив или локатив) 7. Поступци опремања садржаја за штампани медији (наслов, насловни блок, лид, фиоке, пешћани сат као обрт и друго) 8. Динамика у писању; фактор изненађења, структура и интензитет жанра 9. Интерпретација и БКГ у штампи; интерпретативни мета извештај 10. Истраживање у новинарству и трагање за истином 11. Правила доброг писања у новинарству; синтеза теорија и техника 12. Теорије медијског жанра и савремено новинарство 13. Врсте медијског жанра; поделе, карактеристике и примена у новинарству 14. Неновинарске форме изражавања у медијима; грађанско партиципативно новинарство и блогери 15. Друго медијско доба; појава еквивалентне „штампе“.
  Methods of teaching
  Облици провјере знања и оцјењивање: - Присуство настави: 5 бодова, активност, 5 бодова. - Радови из примјене новинарских жанрова: 40 бодова - Завршни испит: 50 бодова. - Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно сакупи најмање 51 бод
  Literature
  1. Tatjana Tapavički Duronjić (2008). "Kompjuterska kultura i moderni mediji". Filozofski fakultet Banja Luka: Banja Luka. Jevtović, Z. i Bjelica, M. (2006). "Istorija novinarstva". Beograd: Megatrend. (Original title)
  2. Gocini, Đ. (2001). "Istorija novinarstva". Beograd: Clio. 2. Tjurou, Dž. (2012). "Mediji danas". Beograd: Clio. 3. Mangel, A. (2005). "Istorija čitanja". Novi Sad: Svetovi. (Original title)
  3. Bjelica, M. i Jevtović, Z. (2008). "Novinarstvo u teoriji i praksi". Beograd: Pres Servis. Adam Brigs i Pol Kobli (2005). "Uvod u studije medija". Beograd: Clio. Rus-Mol, Š. i Zagorac Keršer, J. (2005). "Novinarstvo", Beograd: Clio. Prajs, S. (2011). "Izučavanje medija." Beograd: Clio. Neda Todorović, (2002)." Interpretativno novinarstvo". FPN i Čigoja štampa: Beograd. (Original title)
  Knowledge check forms and grading
  Писмена и усмена провера. У оквиру предмета студенти су обавезни да напишу 4 самостална новинарска текста у форми вести, извештаја, интервјуа (портрет и класични)
  Special indication
  Предмет вештина.