Navigation

N-27 - Medijske regulative

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
N-274П + В7.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
У складу с Правлима студирања првог циклуДа је студент стекао формалне академске услове за приступ слушању предмета према Правилима студирања провг циклуса студија.
The goal
Студенти ће моћи да разумеју значај, циљ и потребу регулације медијске продукције, али и да се упознају са конкретним садржајима низа докумената из сфере медијског права и медијске регулације које представљају правни и теоријски оквир за медијску агенду и новинарски хабитус.
The outcome
Студенти могу да изграде сазнања о теоријским регулативама преткомпјутерских и компјутеризованих медија, односно медија првог и другог доба. Овакав широки опсег изучавања медијске и новинарске етике и регулације, има капацитете да осигура упознавање развојних токова светске и локалне праксе регулације. Истовремено, студенти имају могућности да се баве самосталним истраживањима литературе о темама изучавања у оквиру предмета, те да на основу теоријски модела стратегије и регулације медија, увежбају вештине које ће им помоћи да препознају моделе регулације медија. Ангажован приступ изучавању садржаја предмета ствара основе за успешније разумевање медијске праксе
Contents
1. Подручје етике информисања ; дескриптивна, стратешка и нормативна етика 2. Деонтологија новинарства; функције и циљеви новинарске етике 3. Етички кодекси и савети за штампу; историјски аспект 4. Начела новинарске професије; права и одговорности, разграничења, одупирања притисцима, истина и поштовање новнарске тајне 5. Нечасне методе у новинарству: поштовање личности, претпоставка невиности, поштовање жртве, поштовање приватности, повреда части. 6. Границе нормативне етике 7. Етика и морални развој: етичка комуникација и принципи моралних врлина 8. Етика и морално расуђивање: контекст и модели моралног расуђивања 9. Истина и поштење у медијској комуникацији: инфозабава, реклама и односи с јавношћу 10. Етика и приватност; приватност као морални и правни концепт 11. Етичке дилеме у новим медијима: питање ауторских права и регулација 12. Економски притисци и друштвена и медијска одговорност 13. Медији и антисоцијално понашање (говор мржње, неуљудност, нецивилизованост) 14. Стереотипи у медијима (расни, етнички, родни, стара лица, инвалиди, болесни) 15. Деца и млади у медијима: морално увредљив садржај и законска регулација
Methods of teaching
Настава и вежбе изводе се применом различитих наставних метода и приступа. Поред примене фронталног наставног рада ex catedra, користе се и методе: укључивања и интеракције, дискусије у малим групама – панел дискусије и симулације проблема изучавања, анализа садржаја и истраживање студената – самостално и у групама. На предавањима се износе примери студија случаја и врши хипотетичка анализа датих примера. Све наставне јединице наставник презентује мултимедијално, користећи савремене нове медије у образовању.
Literature
  1. 1. Luis Alvin Dej (2004). Etika u medijima. Beograd: Medija centar/Plus. 2. Džosef Tjurou (2012). Mediji danas: uvod u masovne komunikacije. Beograd: Clio (129-209) 3. UN konvencija o pravima deteta 4. Medijske regulative: Zakoni i konvencije u BiH i RS Dopunska literatura 1. Tatjana Tapavički Duronjić (2011). Komuniciranje u medijasferi. Beograd: Bard/fin. 2. Debra Džonson (2006). Kompjuterska etika. Beograd: Službeni glasnik. 3. Stujuart Prajs (2011) Izučavanje medija. Beograd: Clio. 4. Hans-Joa (Original title)
Knowledge check forms and grading
Провера знања врши се континуирано у току семестра кроз организовање дискусије и праћење активности студента. Праћење наставе и бодовање студента врши се према Правилима студирањеа првог циклуса студија.
Special indication
Обавезни предмет, шифра предмета: Н-27