Navigation

N-26 - Metodologija drustvenih nauka

Course specification
Type of study
Study programme
Course title
AcronymStatusSemesterNumber of classesESPB
N-264П + В7.0
Lecturers
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
ConditionОблик условљености
Уписана друга година студија
The goal
Предмет у уводном дијелу обухвата разматрање епистемолошких принципа друштвених наука релевантних за истраживања, односа теоријских становишта према методу истраживања, етичких аспеката током истраживања у друштвеним наукама. У другом дијелу се разматрају теоријски приступи у процесу научног сазнања у социолошким истраживањима. У трећем дијелу се разматра припремање и планирање научно-истраживачког рада. У четвртом дијелу се проучавају истраживачки инструменти. У завршном дијелу се проучава израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања.
The outcome
Студенти ће упознати основе научних истраживања у друштвеним наукама. Биће у стању да дефинишу истраживачке проблеме, укажу на њихову теоријску и практичну релевантност, формирају концептуални оквир истраживања и хипотезе које истраживање има за циљ да провјери. Тиме ће се остварити претпоставке за усвајање знања о кључним методима и техникама истраживања.
Contents
1. Појам и одређење методологије 2. Одређење научног метода 3. Саставни дијелови методологије 4. Однос методологије и сродних дисциплина 5. Извори методолошких сазнања 6. Епистемолошки основи друштвених наука 7. Процес научног сазнања у социолошким истраживањима 8. Израда истраживачког пројекта 9. Планирање истраживања 10. Реализација истраживања 11. начини прикупљања података 12. Сређивање, обрада и анализа података 13. Провјера хипотеза и закључивање на основу података 14. Саопштавање резултата истраживања 15. Израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања
Methods of teaching
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из наставне материје, као и читањем задатих материјала и писањем колоквијума и радова из предиспитних обавеза. Основна предметна обавеза је редовно похађање наставе, читање наставних материјала и писање предиспитних обавеза. Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент може укупно изостати највише три седмице са наставе.
Literature
  1. Milosavljević M., Radosavljević I. 2013. Osnovi metodologije političkih nauka, Službeni glasnik, Beograd (Original title)
  2. Bogdanović Marija 1993. Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd (Original title)
  3. Ilić Vladimir 2004. Uporedno proučavanje društvenih pojava, u: Etno-kulturološki zbornik, IX (Original title)
  4. Ilić Vladimir 2000. Kvalitativni i kvantitativni pristup u uporednom istraživanju, Sociologija, broj 2 (Original title)
  5. Pečujlić Miroslav 1976. Metodologija društvenih nauka, Službeni list SFRJ, Beograd (Original title)
Knowledge check forms and grading