Навигација

Архива новости

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 31. сједници одржаној 11. 04. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.488-12/12 о образ...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о именовању комисије бр. 08/3.467-1/12 од 28. 06. 2012. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др М...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци на сједници одржаној 15.03.2012. године одлуком број:18-3-226/2012 именовало је комисију за избор сарадника за ужу научну об- ласт Офталмологија у саставу: 1. Др Милка Мавија, доцент, ужа научна о...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ЗA УЖУ НAУЧНУ OБЛAСT МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЈЕДНОСТ, ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛИТИКА На основу члана 71. став 7. Закона ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ЗA УЖУ НAУЧНУ OБЛAСT ПОСЕБНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени глас...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Комисија у саставу:1. Др Милан Крајиновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област Сточарство, предсједник Комисије; 2. Др Мила Савић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београд...

На основу члана 71. став (7) Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на VIII сједниц...

1. Др Александар Иванц, редовни професор, (ужа научна област: Биохемија, Физиологија животиња, Екологија и екофизиологија), Државни универзитет у Новом Пазару - предсједник. 2. Др Живојин Ерић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзит...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Електроника и електронски системи Татјана Пешић-Брђанин

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Биљана Јашић-Радовановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Бранка Радошевић

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу "Глас Српске" од 25.6.2012. године за избор умјетничког сарадника ...

1. Др Александар Иванц, редовни професор, (ужа научна област: Биохемија, Физиологија животиња, Екологија и екофизиологија), Државни универзитет у Новом Пазару - предсједник. 2. Др Живојин Ерић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзит...

Проф. др Мирослав Грубачић, редовни професор, на ужој научној области Прехрамбене технологије, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Проф. др Асима Давидовић, редовни професор, на ужој научној области Биохемијско инжењерство, Техно...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: МАШИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1. Др Мирослав Рогић, предсједник, редовни професор, ужа научна област: Мехатроника и роботика, Машински...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета, на 29. сједници одржаној 09. 02. 2012. године, донијело је Одлуку о образовању Комисије за р...

Наставно-научно вијеће Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци на 38. сједници, донијело је Одлуку о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања, за избор сарадника за ужу научну о...

1. Др Чедомир Црнгорац, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Физичка географија - предсједник; 2. Др Љиљана Гавриловић, редовни професор, Географски факултет Универзитета у Београду, ужа научна об...

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 18. јула 2012. године донио одлуку број 06/1-612-22-9/12 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Др Дане Субошић, ванредни професор на ужој научној области: Организација полиције, Криминали...