Навигација

Архива новости

Умјетничко наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањалуци на сједници, одржаној 2.2.2012 . године предложило је Сенату Универзитета, расписивање Конкурса за избор у више звање за ужу умјетничку област – ГЛУМА, Сценске игре (I, II, III, IV...

НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ РУДАРСКОГ ФАКУЛТЕТА ПРИЈЕДОР УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ У складу са чл.138 Статута Универзитета у Бањој Луци и Одлуке број 01/04.3.1094/12 којом је дана 09.04.2012. године расписан Kонкурс од стране Сената Универзитета у Бањој Лу...

Др Перо Дугић,  ванредни професор, Технолошки факултет Универзитета у Бањалуци, ужа научна област: Органска хемијска технологија Др Јасминка Сададиновић, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Тузли, ужа научна област: Органска хемијск...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Архитектонско пројектовање и Урбанизам и планирање простора у саставу: 1. др Миленко Станковић, ванредни професор, ужа научна обл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађевинске конструкције Игор Милаковић  

Одлуком Научно-наставног већа Електротехничког факултета у Бањој Луци број СП-01-1100/11, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извештаја за избор наставника на ужу научну област Рачунарске науке, у саставу: 1. др Зоран Јо...

Вијећу Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци На основу чл. 91. Закона о универзитету (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/10) и одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета донете на седници од 20.12.2011. године именована је К...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Пољопривредног факултета Одлуком Научно-наставног вијећа Пољопривредног факултета, Универзитета у Бањалуци, број:10/3.82-42-7ц/12 од 26.1.2012. године ...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр.12/3.240-II-4/12 од 21.03.2012. године именована је Комиси...

Одлуком Научно-наставног вијећа Електротехничког факултета Унверзитета у Бањој Луци, број SP-01-1094/11 од 19.10.2011. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област Општа е...

1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Сточарство, предсједник; 2. Др Лидија Перић, варедни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Новом Саду; ужа научна област: Сточарст...

Комисија у саставу: 1. Др Стоја Јотановић, ванредни професор, Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Репродукција и стерилитет животиња, предмети: Репродукција животиња, предсједник; 2. Др Драгутин Матаругић, редовни про...

Комисија у саставу: 1. Др Златан Ковачевић, доцент на Пољопривредном факултету, Универзитета у Бањој Луци; ужа научна област: Заштита здравља биљака и агроекологија, и Ботаника; 2. Др Сњежана Хрнчић, ванредни професор Биотехничког факултета, Универзи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Пољопривредна технологија и биотехнологија хране Лидија Томић

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектонске конструкције, инсталације, технологија грађења, еколошки инжињеринг и менаџмент у архитектури Дарија Гајић

uni/Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Атомска, молекуларна и хемијска физика Александра Милосављевић

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање Извјештаја за избор сарадника за ужу научну област "Аутоматика и роботика" др Милорад Божић, редовни професор, ужа научна област "Аутоматика и управљање" и "Вјештачка интелигенција", Електротехничк...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике (корепетитор) Марија Шестић и Дуња Марковић

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање сарадника за ужу научну област Графичке технологије, на наставним предметима: Увод у графичке технологије, Репрродукциона техника, Графички процеси, Технике шта...

др Зора Поповић, редовни професор Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Неорганске хемијске технологије, предсједник; др Драгица Лазић, редовни професор Технолошког факултета у Зворнику – Универзитета у Источном Сарајеву, ...