Навигација

Архива новости

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета Дејан Дмитровић

Одлуком Научно-наставног вијећа Правног факултета у Бањој Луци број:12/3.805- VII-3/12 од 07.09.2012. године, а у складу са чланом 71., став 7, т.е) Закона овисоком образовању (Сл гласник РС бр. 73/10, 104/11), образована је Комисија за писањеизвјештај...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 14/3-964/12 од 18.09.2012. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање редовни професор за ужу научну облас...

На основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци у складу са чланом 4 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета, Наставно-научног вијећа на својој 53. сједници одржаној 18.09.2012. године, донијело је Одлуку бр. 14/3.9...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1176-8-2/1...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну/умјетничку област Специфични језици – српски језик

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број: 73/10 и 104/11) и члана 54. Статута Унивезитета у Бњој Луци, Наставно-научно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је на сједници одржаној дана ...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу „Глас Српске“ од 27.6.2012. године за избор умјетничког сарадника ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за умјетничку област Умјетничко-теоријске дисциплине Ванеса Кременовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методологија у психологији Ђорђе Чекрлија

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10, 104/11 и 84/12), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 34. сједници одржаној 05. 07. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.1176-8-3/1...

КОМИСИЈА:1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник 2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета ...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 33. сједници одржаној 12. 06. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.982-13/12 о образ...

На основу чланова 71. и 91. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 73/10 и 104/11), Наставно-научно вијеће Филолошког факултета је на 31. сједници одржаној 11. 04. 2012. године донијело Одлуку број: 09/3.488-12/12 о образ...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о именовању комисије бр. 08/3.467-1/12 од 28. 06. 2012. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике...

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинског факултетау Бањој Луци број 257/12 од 05.03.2012. године именована је Комисија по расписаном конкурсу за избор у звање сарадника за ужу научну област Грађевинске конструкције, у саставу: 1. др М...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета у Бањалуци на сједници одржаној 15.03.2012. године одлуком број:18-3-226/2012 именовало је комисију за избор сарадника за ужу научну об- ласт Офталмологија у саставу: 1. Др Милка Мавија, доцент, ужа научна о...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА НАСТАВНО - НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ЗA УЖУ НAУЧНУ OБЛAСT МЕЂУНАРОДНИ ОДНОСИ И БЕЗБЈЕДНОСТ, ПРЕДМЕТ ГЕОПОЛИТИКА На основу члана 71. став 7. Закона ...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА ЗA УЖУ НAУЧНУ OБЛAСT ПОСЕБНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању („Службени глас...

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинског факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1385/11 од 31.10.2011. године образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање сарадника за ужу научну обл...

Комисија у саставу:1. Др Милан Крајиновић, редовни професор, Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, ужа научна област Сточарство, предсједник Комисије; 2. Др Мила Савић, редовни професор, Факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београд...