Навигација

Архива новости

Научно – наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци  Одлуком бр. 12/3.390-IV-3-1/12 од 14.05.2012. године именовало је Комисију за писање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање у саставу:1.Проф. др Бранко Мораит, редовни...

На основу анализе података о научној, образовној и стручној дјелатности пријављених кандидата комисија закључује да кандидат Обрад Цвијетић поред тога што испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању РС и Статутом Универзитета у Бањој Лу...

Након увида у приложену документацију кандидата Комисија сматра да кандидат број. 3 Миленко Чупељић не испуњава основни услов јер нема звање археолога и што се до сада уопште није бавио археологијом и музејском делатношћу. Други кандидат Љиљана Jевтић ...

Чланови Комисије констатују да је кандидаткиња др Милена Пашић испунила све законске услове за избор у наставно звање ванредног професора (Члан 77. Закона о високом образовању): проведен један период у звању доцента из уже научне области Општа психолог...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за уже научне области: Организација, економика и менаџмент у машинству и Инжењерски менаџмент: 1. Проф. др Мирослав Бобрек, предсједник, редовни проф...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извеитаја по расписаном Конкурсу објављеном у дневном листу "Глас Српске" од 07.12.2011. године, за избор наставника на уиу науЕну област Анатомија и ф~иологија иивотиња, именована Одлуком Наставно-...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Планирање газдовања шумама Зоран Маунага 

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за уже научне област Микробиологија, биологија ћелије и Зоологија Смиљана Параш

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17.05.2012. године именовало нас је у Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника на Архитектонско-грађевинском факултету за ужу научну област Алгебр...

Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање наставника за ужу научну област: Мотори и моторна возила: 1. Проф. др Здравко Миловановић, редовни професор, ужа научна област Термотехнички системи, Машински ф...

На основу члана 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те члана 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној  15.03.2012. године, д...

КОМИСИЈА1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у ...

На основу члана 71.став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр2ој 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Економског факултета ја на 6. сједници одржаној дана 21.05.2012. године донијел...

На основу члана 91. став 1. Закона о високом образовању и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, на V сједници Научно-наставног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци одржаној 19.04.2012. године именована је Комисија за избор у зва...

Одлуком Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, број: 07/03.435-32/12 од 07.03.2012. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурског материјала и писање извештаја за избор у академска звања по Конкурсу Универз...

На основу члана 71. подтачка (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 20.03.2012. године, донијело је О...

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Одлуком о именовању комисије бр. 08/3.32-2/12 од 15.02.2012. године, а у складу са чланом 71. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Ср...

Научно-наставно вијеће Факултета политичких наука у Бањој Луци, на сједници одржаној 08. 12. 2011. године, рjешењем број 1542-1/11 oд 29. 12. 2011. године, именовало је Комисију за писање извештаја за избор у звање наставника за ужу научну област Инфор...

СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на 118. сједници, одржаној 10.05.2012. године, донијело је Одлуку б...

Наставно-научно вијеће Медицинског факултета Универзитета у Бања Луци на сједници одржаној 02.02.2012.г. одлуком број 18-3-88/2012 именовало је Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Ги...

 На основу чланова 52. и 138. Статута Универзитета у Бањој Луци, те чланова 4. и 5. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 15.03. 2012. го...

Наставно-научно веће Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци је на седници одржаној 12. 04. 2012. године донело одлуку бр.18-3-316/2012., којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извештаја за избор у академска зва...