Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.1537-101/13, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, предсједни...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област Кл...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Драмат...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Снимањ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3513-24/13 од 18.07.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Етномузикол...

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.2245-25/13 од 18.07.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Музико...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Економско планирање и развој

Састав Комисије: 1. Др Жаклина Стојановић, редовни професор, ужа научна област Економска политик и развој, Економски факултет Универзитета у Београду, предсједник, 2. Др Јово Атељевић, ванредни професор, ужа научна област Менаџмент, Економски факултет ...

Састав Комисије: 1. Др Бранко Мораит, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Енес Хашић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Зеници, члан 3. Др Дарко Радић, доцент Правног факултета Универзитета у Б...

Састав комисије: 1. Др Предраг Драгосављевић, ванредни професор Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија,  предсједник, 2. Др Красоменко Милетић, ванредни професор Факул...

Састав Комисије: 1. Проф. др Миле Дмичић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Уставно право, наставни предмети: Уставно право и Изборно и парламентарно право, предсједник 2. Проф. др Владан Петров, ванредни п...

Састав Комисије: 1. Академик проф. др Витомир Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Међународно право, наставни предмет: Међународно пословно право, предсједник 2. Проф. др Александар Ћирић, редовни пр...

Састав Комисије: 1. Др Милан Шкулић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду, ужа научна област Кривично право и Кривично процесно право, наставни предмети: Кривично процесно право, Међународно кривично право, Криминалистика, предсје...

Састав Комисије:Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци донијело је Одлуку о расписивању конкурса за избор сарадника - вишег асистента и одредило Комисију за писање Извјештаја у саставу 1. Др Гордана Станковић, редовни профес...

Састав Комисије: 1. Др Зоран Васиљевић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Београду, предсједник 2. Др Михајло Матић, редовни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универ...

Састав Комисије: 1. Др Милош Шолаја, доцент, ужа научна област Међународни односи и безбједност, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Проф др Драган Симић, ужа научна област Међународне студије, Факултет политичких наука ...

Састав Комисије: 1. Др Ненад Крстић, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду, предсједник 2. Др Веран Станојевић, ванредни професор, Филолошки факултет у Београду, члан3. Др Радана Лукајић, доцент, Филолошки факултет у Бањој Луци, члан Извје...

На основу изнијетих чињеница о научно-истраживачкој, образовној и професионалној активности кандидата, комисија изводи сљедеће закључке:1. Др Мира Мандић, доцент Студијског програма за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луц...

У складу са Законом у високом образовању и Статутом Универзитета којим су прописани услови за избор наставника, узимајући у обзир број и квалитет објављених радова, научноистраживачке активности, а посебно дугогодишњи рад са студентима кроз који је сте...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава првог кандидата Невене Ракић је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија (9,18 бодова), научну дјелатност (1 бод), стручну дј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Криминалистичка тактика, методика и оператива - Милимир Говедарица

Приједлог Комисије:Сагледавајући научну, стручну и педагошку активност, на основу биографских података, објављених научно-стручних радова, те научно-истраживачке активности, стручне активности и педагошког искуства, а сходно члановима 77, 78. и 79. Зак...

Комисија је разматрајући пријаве констатовала сљедеће:- Пријава кандидата Младена Марића је комплетна и Комисија је узела у разматрање и бодовала остварени просјек оцјена на првом циклусу студија 8,02 бодова, стручну дјелатност (5 бодова) и бодове оств...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и послови полиције

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биофизика (развој софтвера) на наставне предмете Хемијска инфоратика, Алгоритам рачунарске геометрије, Теорија формалних језика, Теоријске основе ра...