Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Татјане Ножица Радуловић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањалуци
Сенату Универзитета у Бањалуци

Одлуком Наставно - научног вијећа Медицинског факултета, Универзитета у Бањалуци број 18-3-65/2013 од 06.02.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата мр сц. мед. Татјне Ножица Радуловић, за израду докторске тезе под називом „Квалитет живота пацијената након имплантације тоталне ендопротезе кољена и медицинске рехабилитације“. Комисија у саставу:
1. Др Славица Јандрић, редовни професор, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник;
2. Др Милица Лазовић, редовни професор, ужа научна област Физикална медицина и рехабилитација, Медицински факултет Универзитета у Нишу, члан;
3. Др Татјана Бућма, ванредни професор, ужа научна област Анатомија, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, члан. је прегледала материјал за пријаву теме докторске тезе кандидата мр сц. мед. Татјне Ножица Радуловић и подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Татјане Ножица Радуловић