Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Авде Шакушића

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци
Сенату Универзитета у Бањој Луци
Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањалуци број: 18-3-619/2012 од 24.09.2012. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр др Авде Шакушића под насловом „Промјене у породичним компетенцијама и породичној кохезији овисника о алкохолу послије успостављања апстиненције“.

Комисија у саставу:
1. Др Марија Бургић-Радмановић, редовни професор, ужа научна област психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
2.Др Есмина Авдибеговић, ванредни професор, ужа научна област психијатрија, Медицински факултет Универзитета у Тузли, члан;
3. Др Милан Арбутина, ванредни професор, ужа научна област неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан.

Након увида у документацију приложену уз пријаву кандидата, поступајући у складу са Статутом ЈУ Универзитета у Бања Луци, Комисија подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Авде Шакушића