Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Наташе Гајић

ДокторатиМедицински факултет

Наставно-научном вијећу Медицинског факултета
Универзитета у Бањој Луци
Сенату Универзитета у Бањој Луци

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број 18-3-620/2012 од 24.09.2012. године, са Сједнице Наставно-научног вијећа Медицинског факултета одржане 24. 9. 2012. године, именована је Комисија за оцјену подобности теме

"КЛИНИЧКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСПИТИВАЊА ЕФЕКАТА РАЗЛИЧИТИХ СРЕДСТАВА ЗА БИЈЕЉЕЊЕ ЗУБА И КВАЛИТЕТА ВЕЗЕ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗБЈЕЉЕНЕ ЗУБЕ"

и кандидата мр сц. др стом. Наташе Гајић, у саставу:
1. др  Јован Војиновић, ванредни професор, ужа научна област: Превентивна и дјечија стоматологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци,  предсједник комисије;
2. др Славољуб Живковић, редовни професор, ужа научна област: Болести зуба, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду, члан;
3. др Ивана Стојшин, доцент, ужа научна област: Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан.

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације и библиографије кандидата мр сц. др стом. Наташе Гајић, Комисија Наставно-научном вијећу Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци и Сенату Универзитета у Бањој Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Наташе Гајић