Навигација

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата мр Семира Шејтанића

ДокторатиФилозофски факултет

КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ "КОМУНИКАЦИЈА УЧЕСНИКА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ПРОЦЕСА У ДИДАКТИЧКИМ ТЕОРИЈАМА И НАСТАВНОЈ ПРАКСИ", кандидата мр Семира Шејтанића

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА БАЊА ЛУКА

И З В Ј Е Ш Т А Ј о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације "Комуникација учесника васпитно-образовног процеса у дидактичким теоријама и наставној пракси" кандидата мр Семира Шејтанића

На основу члана 71. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници одржаној 10.04.2012. године именовало је Комисију у сљедећем саставу:

1. проф. др Миле Илић, редовни професор за уже научне области Општа педагогија, Дидактика и Методика разредне наставе, Филозофски факултет у Бањој Луци, предсједник
2. проф. др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Филозофски факултет у Бањој Луци, члан
3. проф. др Вељко Банђур, редовни професор за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада, Учитељски факултет у Београду, члан

На основу увида у поднесену документацију, Комисија подноси сљедећи

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата мр Семира Шејтанића