Навигација

Извјештај комисије за избор наставника за ужу научну област Органска хемија за нaставне предмете Органска хемија I, Органска хемија II, и органска Хемија са природним продуктима

Избори у звањаУниверзитет у Бањој Луци

 У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности


Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном конкурсу за избор:

  1.  Наставника Бранка Родић Грабовац и
  2. Сарадника Саиловић Перо за ужу научну област Органска хемија (предмети: Органска  хемија 1, Органска хемија 2 и Органска хемија са природним продуктима.

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање