Навигација
Viber

Конкурс за избор наставника и сарадника

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

I   ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА:

На ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ
,
1.    Ужа научна област Географија, (предмет Политичка географија) – 1 извршилац
2.    За наставни предмет Правни аспекти заштите животне средине  – 1 извршилац

На ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ, ужа научна област
1.    Међународно приватно право – 1 извршилац

На МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, ужа научна области:
1.   Физиологија – 2 извршиоца
2.   Патолошка анатомија – 1 извршилац
3.   Радиологија – 1 извршилац
4.   Интерна медицина – 1 извршилац
5.   Хирургија – 2 извршиоца
 
На ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, ужа научна области:
1.    Базичне моторичке активности  – 1 извршилац
2.    Рекреација – 1 извршилац
3.    Теорија и и методологија спорта – 1 извршилац


II   ЗА ИЗБОР САРАДНИКА:


На ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за ужу научну области:
1.    Дидактика – 1 извршилац

На МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ, ужа научна области:
1.  Физиологија – 1 извршилац
2.   Биохемија – 1 извршилац
3.  Офталмологија – 5 извршилаца
4.  Онкологија - 3 извршиоца
5.   Физикална медицина – 4 извршиоца
6.   Ургентна медицина  – 1 извршилац
7.   Интерна медицина – 3 извршиоца
8.   Епидемиологија – 1 извршилац
9.   Мултидисциплинарна интезивна здравствена њега – 3 извршиоца
10. Клиничка пракса – 3 извршиоца
11. Фармакогнозија – 1 извршилац
12. Аналитика лијекова – 1 извршилац
13. Болести зуба – 1 извршилац
14. Дјечија и превентивна стоматологија – 1 извршилац
15. Фармакокинетика – 2 извршиоца
16. Педијатрија – 1 извршилац


Избор у звање наставника и сарадника прописано је одредбама члана 78. и 91. Закона о високом образовању Републике Српске.
За избор академског особља у научно-наставна звања на уже научне области потребно је доставити сљедећу документацију:
Под римским бројем I:
  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену доктора наука из научне области за коју се врши избор,
  • извод из матичне књиге рођених,
  • доказ о избору у звање (ако је раније биран),
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији.

Под римским бројем II:
  • овјерен препис или фотокопију дипломе о научном степену магистра или о завршеној ВСС из научне области за коју се врши избор ,
  • кратку биографију и библиографију, као и доказе о испуњености услова за избор у звање у које се бира у складу са чланом 74. Закона о високом образовању, као и по један примјерак свега наведеног у библиографији,
  • извод из матичне књиге рођених.

Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Пријаве са наведеним документима и доказима доставити на адресу: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ, Младена Стојановића 2, ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, Степе Степановића 71А, 78000 Бања Лука; ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТ, Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, Саве Мркаља 14, 78000 Бања Лука, ФАКУЛТЕТ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука.


Р Е К Т О Р                                        
Проф. др Станко Станић