Navigacija

Informacija sa 47. sjednice Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odborUniverzitet u Banjoj Luci

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 47. sjednici održanoj 02.09.2016. godine razmatrao je i usvojio Izvještaj o finansijskom poslovanju Univerziteta u Banjoj Luci za period 01.01.2016.-31.07.2016. godine. Takođe, donesena je Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci u 2016. godini.

Na sjednici je razmatran i Prijedlog programa mjera i aktivnosti sa ciljem poboljšanja finansijskog poslovanja Univerziteta u Banjoj Luci, te je donesen zaključak da se isti proslijedi  svim  organizacionim jedinicama Univerziteta kako bi do naredne sjednice dostavili  svoje prijedloge pomenutih mjera i aktivnosti.

U nastavku sjednice, UO je razmatrao Informaciju o početku rada objekta „Četvrti paviljon“ u sklopu Univerzitetskog grada – Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Banja Luka, te je dao saglasnost rektoru Univerziteta za zaključivanje Ugovora o zakupu objekta Paviljona IV između Univerziteta u Banjoj Luci i JU Studentski centar „Nikola Tesla“ Banja Luka.

Na  47. sjednici UO, donesena je  Odluka o izmjeni Troškovnika Univerziteta u Banjoj Luci za akademsku 201617. godinu, kao i odluke o stavljanju van snage: Pravilnika o radu Univerziteta u Banjoj Luci i Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih na Univerzitetu. 

Takođe, razmatrana je Molba rukometnog kluba Borac m:tel za umanjenje mjesečnog zakupa Univerzitetske sportske dvorane, te je konstatovano da će odluka u vezi pomenutog pitanja biti donesena nakon  razmatranja i ostalih zahtjeva koji se odnose na zakup pomenutog sportskog objekta.

Upravni odbor je razmatrao i odbio Žalbu dekana Pravnog fakulteta na Rješenje rektora Univerziteta broj: 01/04-2-2244/16 o odbijanju prijedloga NNV Pravnog fakulteta za imenovanje dekana Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. 

Isto tako, odbijen je Prigovor Dragana Dakića, sekretara Akademije umjetnosti na Odluku rektora Univerziteta od 05.07.2016. godine o odbijanju neplaćenog odsustva, kao i Zahtjev Stefana Mačkića za pristup informacijama i Žalbu na „ćutanje administracije“.

Upravni odbor je na istoj sjednici ovlastio rektora Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Milana Matarugu da sa agencijom Zepter Passport zaključi Ugovor o međusobnoj saradnji  u vezi sa organizacijom 11. FIEP evropskog kongresa  koji će biti održan od 14. do 18. septembra 2016. godine. 

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5627/uni-3.jpg