Navigacija

Informacija sa 43. sjednice  Upravnog odbora Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Upravni odbor

Upravni odbor Univerziteta u Banjoj Luci na 43. sjednici održanoj 19.05. 2016. godine razmatrao je i prihvatio izmjene i dopune Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Takođe, prihvaćen je i Izvještaja o realizaciji Plana javnih nabavki Univerziteta u Banjoj Luci za period januar – mart 2016. Godinu, te su donesene odluke o pokretanju postupka javne nabavke i rješenja o imenovanju komisija za javnu nabavku:

- Sredstava za čišćenje i održavanje higijene objekata za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci; te
- Usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.

Na istoj sjednici doneseno je više odluka o davanju saglasnosti na zaključivanje ugovora, sporazuma i memoranduma o saradnji, i to:

-Ugovora o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Voronješkog državnog univerziteta (Voronjež, Ruska Federacija);
-Dopune Sporazuma o saradnji između Univerziteta u Banjoj Luci i Državnog instituta za ruski jezik „A.S. Puškin“, Moskva (Ruska Federacija);
-Sporazuma o naučnoj, stručnoj i poslovnoj saradnji između Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JU „Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske“;
-Sporazuma između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu; 
-Sporazuma o naučno-stručnoj i poslovnoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i JZU Institut za javno zdravstvo, Banja Luka;
-Memoranduma o regulisanju odnosa u vezi sa unapređenjem energetske efikasnosti na objektu Univerziteta u Banjoj Luci, OJ Prirodno-matematički fakultet između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Banja Luka; te
-Sporazuma između Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci (Deponent) i Kraljevsko norveškog Ministarstva za poljoprivredu i hranu.

Nakon razmatranja, Upravni odbor je prihvatio Izvještaja o stanju implementacije integrisanog informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci, te je donesen zaključak da se zaduži rektor Univerziteta da formira komisiju koja bi sačinila zapisnik o preuzimanju osam modula informacionog sistema koji su funkciji, da se obezbijede sredstva i izvrši isplata urađenog dijela posla, te da se zaključi aneks postojećeg Ugovora sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Beogradu kojim bi se definisalo prolongiranje roka za implementaciju dva preostala modula do 30. juna 2016. godine. 

Takođe, Upravni odbor je usvojio Politiku bezbjednosti informacionog sistema Univerziteta u Banjoj Luci.

Na sjednici je data  saglasnost Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci na izgled, sadržinu i obilježja znaka i zastave Prirodno-matematičkog fakulteta; kao i saglasnosti Poljoprivrednom fakultetu na cjenovnike usluga.

Upravnom odboru je, u nastavku sjednice predočen Pregled  realizacije naučnih i stručnih projekata na nivou Univerziteta u Banjoj Luci u 2015. godini, nakon čega je usvojen zaključak da se zaduži rektor da Upravnom odbor dostavi izvještaj koji će, osim pregleda realizovanih naučno istraživačkih projekata na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u prvih šest mjeseci ove godine, sadržavati i finansijske efekte realizovanih projekata u navedenom periodu. 

Takođe, Upravnom odboru je predočen Pregled o zaključenim ugovorima o saradnji na nivou Univerziteta u Banjoj Luci u 2014. i 2015. godini, te je donesen zaključak da se isti dopuni podacima za prvu polovinu 2016. godine. 

U nastavku sjednice donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor finansijskog direktora Univerziteta u Banjoj Luci.

Takođe, donesena je Odluka o visini naknade za organizovanje pripremne nastave iz matematike i fizike na Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Upravni odbor je razmatrao i odbio: Žalbu dekana Poljoprivrednog fakulteta na Rješenje rektora Univerziteta o plaćenom odsustvu, od 12.02.2015. godine; Žalbu Radoslava Ivaniša na Odluku dekana Mašinskog fakulteta o izricanju opomene za učinjenu lakšu povredu radne obaveze; Žalbu mr Gorana Zubića na Rješenje rektora Univerziteta o raskidu Ugovora o dopunskom radu; Žalbu Stefana Mačkića na Rješenje rektora Univerziteta na zahtjev za pristup informacijama, od 04.04.2016. godine; kao i  Prigovor Dragoljuba Borojevića, dipl. inženjera arhitekture na Rješenje o korišćenju godišnjeg odmora.

Zahtjeve  Univerzitetskog odbojkaškog kluba „Banjaluka Volej“ Banja Luka; Univerzitetskog košarkaškog kluba „Student“ Banja Luka i Univerzitetskog košarkaškog kluba „Orlovi“ Banja Luka za oslobađanje od plaćanja zakupnine Univerzitetske sportske dvorane, Upravni odbor je prihvatio.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5383/uni-2.jpg