Navigacija

Informacija sa 56. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat  Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 56. sjednici održanoj  02. marta 2016. godine, donio je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci, te je  imenovao Komisiju za provođenje postupka izbora u sastavu: dr Gordana Čenić-Jotanović, profesor Ekonomskog fakulteta; dr Milorad Božić, profesor Elektrotehničkog fakulteta i Neđo Malešević, student.

Na istoj sjednici usvojen je Program rada Univerziteta u Banjoj Luci u 2016. godini. 

Senat je donio i Odluku o dopuni Nastavnog plana i programa na I ciklusu studija Studijskog programa ruskog i srpskog jezika i književnosti, kao i Odluku o razrješenju i imenovanju rukovodioca na I ciklusu studija studijskog programa Arhitektura i studijskog programa Građevinarsto  na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, te na II ciklusu akademskih studija Energetska efikasnost u zgradarstvu koje se zajednički izvode na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu i Mašinskom fakultetu.

Takođe, Senat  je prihvatio  Elaborat o opravdanosti osnivanja Fakulteta bezbjednosnih nauka kao nove organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta donijelo je na svojoj 56. sjednici i više odluka  o izboru  u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom , Elektrotehničkom, Medicinskom i Prirodno-matematičkom fakultetu.   

Takođe, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji na Medicinskom fakultetu, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije , i to na: Medicinskom, Prirodno-matematičkom, Filološkom i Filozofskom fakultetu.

Senat je u nastavku sjednice donio Odluku o davanju saglasnosti dr Dijani Simonović, docentu Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta, za slobodnu studijsku godinu.

Zahtjev Maje Stanisavljević za preispitivanje Odluke Senata od 24.12.2015. godine o ponovnom izboru mr Dragane Blagojević, kao i Zahtjev Tijane Vasiljević Stokić za preispitivanje Odluke Senata od 26.01.2016. godine o izboru mr Jelene Šainović Novaković, odbijeni su kao neosnovani.

Senat je, na Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta, donio Odluku o ugovornom angažovanju u nastavi prof. dr Ostoje Đukića, redovnog profesora, a  na prijedlog NNV Fakulteta političkih nauka, Odluku o ugovornom angažovanju u nastavi prof. dr Nenada Kecmanovića, redovnog profesora.

Zaključak Fakulteta političkih nauka o izmjeni Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci, broj: 02/04-3.3144-36/15 od 12.10.2015. godine je odbijen.

Senat je prihvatio Prijedlog NNV  Rudarskog fakulteta i donio odluku da se rukopis „Neorganska hemija“ autora doc. dr Svjetlane Sredić objavi kao univerzitetski udžbenik.

Takođe, na sjednici je  donesena Odluka kojom se poništava  Odluka Senata Univerziteta u Banjoj Luci o izboru Dragane Purković Macan u zvanje vanrednog profesora za užu umjetničku oblast Pozorišna režija na nastavnim predmetima: Scenografija i kostimografija 1, 2, 3, 4, 5, 6, Scenografija I i II i Kostim, maska i šminka I i II. 

Senat je na svojoj 56. sjednici donio i Odluku o raspisivanju konkursa i imenovanju Komisije za dodjelu Huawei stipendija studentima Univerziteta u Banjoj Luci u sastavu: prof. dr Draško Marinković,  mr Ognjen Joldžić i David Latinović, student.

Takođe, donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu od 16.07.2015. godine.

Isto tako, prihvaćena  je Molba Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za proširenje rang liste za upis studenata u prvu godinu III ciklus studija u akademskoj 2015/2016. godini, te će ista biti upućena Ministarstvu prosvjete i kulture na konačno odlučivanje.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5160/unibl.jpg