Navigacija

Informacija sa 54. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci održao je 17.02. 2016. godine svoju 54. sjednicu. Na sjednici je verifikovan mandat Davidu Latinoviću novom članu Senata Univerziteta u Banjoj Luci iz reda studenata.

U nastavku je razmatran i prihvaćen Izvještaj o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa u ljetnom semestru školske 2014/2015. godine.

Senat je prihvatio i Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Poljoprivrednog fakulteta o izmjeni i dopuni Statuta Fakulteta, kao i prijedloge NNV Prirodno-matematičkog i Pravnog fakulteta o izmjeni i dopuni Odluke o matičnosti fakulteta/Akademije umjetnosti i studijskih programa Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke škole unutrašnjih poslova za naučna i umjetnička polja i uže naučne i umjetničke oblasti.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta utvrdilo  je na svojoj 54. sjednici Prijedlog plana upisa studenata u akademskoj 2016/2017. godini, te će isti biti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture na odlučivanje.

Nakon razmatranja Elaborata o opravdanosti osnivanja Fakulteta bezbjednosnih nauka - dosadašnje Visoke škole unutrašnjih poslova,  kao nove organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci, donesen je zaključak da radna grupa koja je pripremala Elaborat, a koja je zaključkom Senata proširena sa dva nova člana, do naredne sjednice dopuni nastavni plan na osnovu prijedloga iznesenih tokom diskusije. 

Senat je nakon provedene procedure tajnog glasanja, dodijelio zvanje profesor emeritus :

- prof. dr Nadeždi Ćalić, redovnom profesoru u penziji Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, i

- prof. dr Dragi Brankoviću, redovnom profesoru u penziji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

U nastavku sjednice Senat je donio više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom, Ekonomskom, Mašinskom, Medicinskom, Poljoprivrednom i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Takođe, donesena je Odluka o davanju saglasnosti na Izvještaj Komisije o urađenoj doktorskoj disertaciji na  Medicinskom fakultetu, kao i  više  odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Ekonomskom, Medicinskom, Pravnom i Prirodno-matematičkom fakultetu. 

Na svojoj 54. sjednici Senat je donio Odluku o izmjeni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima u ljetnom semestru školske 2015/2016. godine.

Takođe, prihvatio je i uputio Upravnom odboru na razmatranje Prijedlog međuuniverzitetskog sporazuma između programskih i partnerskih zemalja u programu Erasmus+ (KA1 Razmjena studenata i osoblja) između Univerziteta u Banjoj Luci (Poljoprivredni fakultet) i Weihenstephan - Triesdorf Univerzitet primijenjenih nauka, Visoka škola Frajsing (Friesing, kao i Prijedlog memoranduma o razumijevanje između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog Univerziteta Krakov, Poljska.

Isto tako, prihvaćen je Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta da se rukopis „Književnost za djecu“, autora dr Ljubomira Milutinovića, objavi kao univerzitetska nastavna literatura, kao i Prijedlog NNV nastavno-naučnog vijeća Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta da se, kao univerzitetska nastavna literatura, objavi rukopis „MATLAB – principi i primjena“ autora dr Ljubiše Preradovića. 

Na sjednici je donesena Odluka o stavljanju van snage Odluke Senata Univerziteta u Banjoj Luci o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije mr Alme Avdić od 26.11.2015. godine.

Zahtjev Borjana Mitrovića za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta  od 24.12.2015. godine o izboru Nine Govedar, ma u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast Specifični jezici – srpski jezik vraćen je Filološkom fakultetu, dok je Zahtjev Sandre Pajić Šavija za preispitivanje Odluke Senata Univerziteta  od 24.12.2015. godine o izboru Roberta Švrake u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Teorija prava i države, odbijen kao neosnovan.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5107/logo-unibl-2.jpg