Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Zorislave Bajić

DoktoratiMedicinski fakultet

Na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni Glasnik Republike Srpske„ br 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 18. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Nastavno-naučno vijeće Medicinskog fakulteta na VIII redovnoj sjednici održanoj 10.11.2015. godine, donijelo je odluku broj: 18/3.802/2015 o imenovanju Komisije za ocjenu podobnosti teme i kandidata mr sc. med. Zorislave Bajić za izradu doktorske teze pod nazivom:
“Uticaj hepcidina na metabilozam željeza sportistkinja" u sastavu:

1. Dr Amela Matavulj, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Siniša Ristić, redovni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Istočnom Srajevu, član; 
3. Dr Nenad Ponorac, vanredni profesor, uža naučna oblast Fiziologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član;

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Zorislave Bajić

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4992/medicina.jpg