Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ognjenke Janković

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3.801/2015 od 11.11.2015. godine, sa VIII redovne sjednice održane 10.11.2015. godine, a na osnovu člana 71. stav 7. tačka b Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske" br. 73/10, 107/11, 84/12, 108/13) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme: "Biokompatibilnost nanostrukturnih biomaterijala na bazi kalcijum aluminata" i kandidata mr sc. dr stom. Ognjenke Janković, u sastavu:

1. Dr Đurica V. Grga, vanredni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, predsednik; 
2. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, član;
3. Dr Branislav Glišić, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Ognjenke Janković

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4993/medicina.jpg