Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Irene Kuzmanović Radman

DoktoratiMedicinski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 18-3.799/2015 od 11.11.2015. godine, sa VIII redovne sjednice održane 10.11.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme: "Uticaj olova na distribuciju medijatora odontogeneze u dijabetesom izmijenjenoj pulpi zuba pacova" i kandidata mr sc. dr stom. Irene Kuzmanović Radman, u sastavu:

1. Dr Đurica V. Grga, vanredni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, predsednik; 
2. Dr Slavoljub Živković, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, član;
3. Dr Branislav Glišić, redovni profesor, uža naučna oblast Bolesti zuba, Stomatološki fakultet,  Univerzitet u Beogradu, član.

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze Irene Kuzmanović Radman

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4996/medicina.jpg