Navigacija

Informacija sa 51. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 51. sjednici održanoj 24. 12. 2015. godine razmatrao je i usvojio Prijedlog pravilnika o postupku pravne zaštite intelektualne svojine na Univerzitetu u Banjoj Luci. Isto tako, donio je Odluku o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa.

Na prijedloge fakulteta/Akademija, Senat je donio više odluka o izmjeni nastavnih planova i to:
- Odluku o izmjeni i dopuni nastavnog plana II ciklusa studija studijskog programa Likovnih umjetnosti na smerovima Slikarstvo i Grafika na Akademiji umjetnosti;
- Odluku o izmjeni trogodišnjih studijskih programa prvog ciklusa Tekstilno inženjerstvo i Grafičko inženjerstvo i Odluku o izmjeni nastavnog plana i programa prvog ciklusa studijskog programa Tekstilno inženjerstvo na Tehnološkom fakultetu.
- Odluku o izmjeni nastavnog plana I ciklusa studijskog programa Predškolskog vaspitanja na Filozofskom fakultetu, te
- Odluku o dopuni nastavnog plana III ciklusa studijskog programa Poljoprivredne nauke na Poljoprivrednom fakultetu

Na istoj sjednici, Senat je razmatrao i prihvatio sljedeće prijedloge fakulteta/Akademije:
- NNV Mašinskog fakulteta o usvajanju Elaborata za licenciranje I i II ciklusa studija studijskih programa: Energetsko i saobraćajno mašinstvo, Proizvodno mašinstvo, Mehatronika, Industrijsko inženjerstvo i menadžment i Zaštita na radu na I i II ciklusu studija i Konstrukciono mašinstvo na II ciklusu studija;
-NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o ponovnom licenciranju studijskog programa Hemija na I ciklusu studija;
-NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Hemija na II ciklusu studija;
- NNV Prirodno-matematičkog fakulteta o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja studijskog programa Matematika i informatika na III ciklusu studija;
- NNV Akademije umjetnosti o usvajanju Elaborata o licenciranju studijskog programa Likovnih umjetnosti na smjeru Grafički dizajn na II ciklusu studija;
- NNV Akademije umjetnosti o usvajanju Elaborata o ponovnom licenciranju studijskog programa Likovnih umjetnosti i licenciranje smjera Intermedijalna umjetnost na I ciklusu studija;
- NNV Medicinskog fakulteta o usvajanju Elaborata o ponovnom licenciranju Studijskog programa Zdravstvena njega na I ciklusu studija

Takođe, donesena je Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na II ciklusu studija za školsku 2015/2016. godinu.

Najviše akademsko tijelo je na svojoj 51. sjednici donijelo i Odluku o formiranju Vijeća kombinovanog studijskog programa III ciklusa akademskih studija Obnovljivi izvori energije i ekološko inženjerstvo, kao i Odluku o formiranju Vijeća kombinovanog studijskog programa II ciklusa akademskih studija Energetska efikasnost u zgradarstvu.

Na prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta prihvaćen je Elaborata o osnivanju Centra za strane jezike i prevođenje kao podorganizacione jedinice Filološkog fakulteta.

Takođe, donesena je Odluka o formiranju Komisije za izradu elaborata o opravdanosti osnivanja fakulteta unutrašnjih poslova kao nove organizacione jedinice Univerziteta u Banjoj Luci.

Senat je na svojoj 51. sjednici donio i odluke o razrješenju i imenovanju rukovodioca studijskog programa Geodezija na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, te rukovodioca studijskog programa Biljna proizvodnja na Poljoprivrednom fakultetu.

Na sjednici je razmatran i prihvaćen Izvještaj Centralne izborne komisije o izborima za Studentski parlament, nastavno-naučno/umjetničko vijeće i Senat Visoke škole unutrašnjih poslova koji su održani 02.07.2014. godine.

Takođe, donesena je Odluka o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika. Senat je donio i više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Ekonomskom, Elektrotehničkom, Mašinskom, Poljoprivrednom, Pravnom, Prirodno-matematičkom, Filozofskom, Filološkom, Tehnološkom i Fakultetu političkih nauka.

Donesene su i odluke o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o urađenoj doktorskoj disertaciji na Ekonomskom i Filološkom, kao i više odluka o davanju saglasnosti na izvještaje komisija o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske disertacije, i to na: Ekonomskom, Poljoprivrednom i Prirodno-matematičkom fakultetu.

Prihvaćen je Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta o produženju roka za izradu doktorske disertacije mr Ozrena Kordića, kao i Prijedlog Nastavno-umjetničkog vijeća Akademije umjetnosti za produženje izbornog perioda Nenadu Bojiću.

Senat Univerziteta je na svojoj 51. sjednici prihvatio Elaborat o opravdanosti osnivanja Konfučijevog instituta na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Takođe, Senat je razmatrao i prihvatio Informaciju o saradnji Univerziteta u Banjoj Luci sa partnerima iz zemlje i inostranstva koju je prezentovala prorektorica za međunarodnu saradnju prof. dr Valerija Šaula.

Istovremeno, doneseno je više odluka o zaključivanju sporazuma i memoranduma o saradnji i to:
- Memoranduma o razumijevanju za akademsku razmjenu i saradnju između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija);
- Sporazuma o saradnji između Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta umjetnosti u Poznanju (Poljska);
-Sporazum o saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Rudarsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
-Sporazum o saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Naravnoslovnotehničkog fakulteta Univerziteta u Ljubljani (Slovenija) 
-Sporazum o saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Visoke medicinske škole u Prijedoru
-Sporazum o saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Rudarskog instituta d.o.o. Prijedor
-Sporazum o saradnji između Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i „Rudnika željezne rude Ljubija“
- Sporazuma o saradnji između Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Sofije (Bugarska);
- Sporazuma o saradnji između Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Gradske razvojne agencija Banja Luka;
- Inicijative Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Erasmus+ među-institucionalnog ugovora o kreditnoj razmjeni sa Visokom školom za ekonomiju i menadžment FOM, Esen, Njemačka; te
- Inicijative Ekonomskog fakulteta za potpisivanje Erasmus+ među-institucionalnog ugovora okreditnoj razmjeni sa Univerzitetom u Granadi, Španija.

Molbu prof. dr Miroslava Petkovića od 01.12.2015. godine Senat je odbio kao neosnovanu.

Senat je na svojoj 51. sjednici verifikovao mandate novoizabranih predstavnika studenata u Senatu Univerziteta u Banjoj Luci: Ratka Savića, Gorana Vučića, Aleksandra Košpića, Nikoline Govedarice, Ljubiše Karlice i Neđe Maleševića.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4970/logo-unibl-2.jpg