Navigacija

KORIGOVAN Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Elvise Hodžića

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci sa 166. sjednice održane 30. juna 2015. godine, broj 19/3.1678/15, a na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme za izradu doktorske teze pod naslovom 

"Kvalitativno i kvantitativno određivanje melatonina i mogućih funkcija u prisustvu teških metala u biljnim organima Melissa officinalis L. i Valeriana officinalis L."
i uslova kandidata mr Elvise Hodžić za njenu izradu, u sljedećem sastavu:

1. Dr Živko Saničanin, redovni profesor, uže naučne oblasti: Bihemija i molekularna biohemija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Semira Galijašević, vanredni profesor, uža naučna oblast: Opšta hemija, Prirodno-matenatički fakultet, Univerzitet u Sarajevu i vanredni profesor, uža naučna oblast: Medicinska hemija i biohemija, Sarajevo School of Science and tehnology, Medical School, mentor, član
3. Dr Milica Balaban, docent, uža naučna oblast: Organska hemija, Prirodno-matenatički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

KORIGOVAN Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Elvise Hodžića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4716/logo-pmf.png