Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sabine H. Halilović

DoktoratiPrirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta br. 19/3.2411-1/15 od 10.09.2015. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu foktorske disertacije pod nazivom "Ishrana, kondicija i hematološki status nekih alohtonoh vrsta ribe sliva rijeke Save" u sljedećem u sastavu:

1. Dr Dragojla Golub, docent, uža naučna oblast: Zoologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Avdul Adrović, vanredni profesor, uža naučna oblast: Biosistematika i morfologija životinja, Prirodno-matenatički fakultet, Univerzitet u Tuzli, mentor, član
3. Dr Radoslav Dekić, docent, uža naučna oblast: Fiziologija životinja, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član, mentor

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Sabine H. Halilović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4676/logo-pmf.png