Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milice Bogdanović

DoktoratiFilološki fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Filološkog fakulteta u Banjoj Luci broj 09/3.1533-14a/15 koja je donesena na sjednici održanoj 14.10.2015. godine imenovani smo u Komisiju za ocjenu podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze koju je mr Milica Bogdanović prijavila pod naslovom "Komparativna analiza metafora u ekonomskom diskursu srpskih i britanskih novinskih članaka" Komisiju sačinjavaju:

1. Dr Dalibor Kesić, docent, uža naučna oblast Specifični jezici - anglistika, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Željka Babić, vanredni profesor, uža naučna oblast Specifični jezici - anglistika, Filološki fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Miloš Kovačević, redovni profesor, uža naučna oblast Savremeni srpski jezik - Sintaksa sa semantikom i Stilistika Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu, član

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Milice Bogdanović

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4660/logo-ff.png