Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saše Dunovića

DoktoratiTehnološki fakultet

 

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 15/3.1928-10.1/15 od 15.10.2015. godine imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti teme „Optimizacija sakupljanja komunalnog otpada na regionalnom nivou“ i kandidata mr Saše Dunovića, dipl.inž.tehnol. za izradu doktorske teze (u daljem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Dr Ljiljana Vukić, vanredni profesor, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ekološko inženjerstvo, predsjednik,
2. Dr Davorin Bajić, docent, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Geografski informacioni sistemi, Prostorno planiranje, član
3. Dr Mirjana Ristić, redovni profesor, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerziteta u Beogradu, uža naučna oblast Inženjerstvo u zaštiti životne sredine, član,
4. Dr Goran Trbić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Fizička geografija, član
5. Dr Saša Papuga, docent, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, uža naučna oblast Ekološko inženjerstvo, član.

Nakon što je pregledala i proučila Prijavu teme za izradu doktorske disertacije, biografiju i bibliografiju kandidata mr Saše Dunovića, dipl.inž.tehnologije, Komisija podnosi Nastavno-naučnom vijeću Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Senatu Univerziteta u Banjoj Luci sljedeći:

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Saše Dunovića

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4654/tf.gif