Navigacija

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Mirka Bošnjaka

DoktoratiEkonomski fakultet

Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci broj: 13/3.1217-X-6.3/15, a na osnovu člana 149. Zakona o visokom obrazovanju, člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i člana 20. Statuta Ekonomskog fakulteta, na X sjednici održanoj 09.07.2015. godine, imenovana je Komisija za ocjenu podobnosti kandidata i teme doktorske disertacije u sastavu:

1. Dr Goran Radivojac, vanredni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik
2. Dr Dragan Mikerević, redovni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član
3. Dr Milorad Ivanišević, redovni profesor, uža naučna oblast: Poslovne finansije, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član

Komisija je detaljno razmotrila biografske podatke o kandidatu, njegove stručne kvalifikacije, dosadašnji naučno-istraživački rad, objavljene naučne i stručne radove, ovijenila je originalnost, značaj i naučni doprinos istraživanja koje kandidat namjerava provesti. Nakon razmatranja podobnosti kandidata mr Mirka Bošnjaka i teme pod naslovom "Razvoj modela ranog upozorenja kao preduslov efikasne stečajne reorganizacije", Komisija, u punoj međusobnoj saglasnosti, podnosi Vijeću

Izvještaj o ocjeni podobnosti teme i kandidata za izradu doktorske teze mr Mirka Bošnjaka

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4602/logoEF.jpg