Navigacija

Informacija sa 47. sjednice Senata Univerziteta u Banjoj Luci

Sjednice SenataUniverzitet u Banjoj Luci

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na svojoj 47. sjednici održanoj 30.09.2015. godine, verifikovao je mandat doc. dr Svjetlani Janjić, predstavniku Tehnološkog fakulteta u Senatu i doc. dr Svjetlani Sredić, predstavniku Rudarskog fakulteta u ovom tijelu.

U nastavku sjednice Senet je donio Odluku o dopuni Odluke o odgovornim nastavnicima i saradnicima na I ciklusu studija za školsku 2015/2016. godini, od 16.07.2015. godine, kao i Odluku o odgovornim nastavnicima i saradnicima na II i III ciklusu studija u akademskoj 2015/2016. godini.

Na istoj sjednici, na Prijedlog Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta, usvojen je Elaborat za licenciranje I ciklusa studija smjera Radiološka tehnologija Studijskog programa zdravstvena njega, te će isti biti upućen Ministarstvu prosvjete i kulture Republike srpske na razmatranje i odlučivanje.

Nakon razmatranja Zaključka Proširenog kolegijuma od 10.09.2015. godine, donesena je Odluka da se Ministarstvu Unutrašnjih poslova Republike Srpske uputi prijedlog za odobravanje upisa studenata na Visoku školu unutrašnjih poslova.

Senat je na svojoj 47. sjednici donio i Odluku o davanju saglasnosti na sastav Nastavno-naučnog vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta. Takođe, prihvatio je Prijedlog NNV Tehnološkog fakulteta o dopuni Nastavnog plana na I ciklusu studija na studijskom programu Hemijska tehnologija; Prijedlog NNV Filološkog fakulteta o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa na I ciklusu studija na studijskom programu Ruskog i srpskog jezika i književnosti; kao i Prijedlog NNV Filozofskog fakulteta o izmjeni i dopuni Nastavnog plana na I ciklusu studija na studijskom programu Učiteljski studij.

Isto tako, donesena je Odluka o imenovanju rukovodioca studijskog programa na III ciklusu studija Informaciono-komunikacione tehnologije na Elektrotehničkom fakultetu, kao i Odluka o imenovanju komisije III ciklusu studija.

Senat je donio i Odluku o imenovanju rukovodioca studijskih programa: Srpskog jezika i književnosti, Francuskog jezika i književnosti i Italijanskog jezika i književnosti na Filološkom fakultetu, te Odluku o imenovanju šefa Katedre za proizvodne i računarom podržane tehnologije na Mašinskom fakultetu.

Najviše akademsko tijelo Univerziteta donijelo je Odluku o raspisivanju konkursa za izbor nastavnika i saradnika (napredovanje/reizbor), te više odluka o izboru u nastavnička i saradnička zvanja, i to na: Akademiji umjetnosti, Elektrotehničkom, Mašinskom, Medicinskom, Rudarskom, Tehnološkom, Prirodno-matematičkom, Filološkom, Filološkom i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.

Takođe, Senat je donio odluke o davanju saglasnosti na izvještaj komisije o urađenoj doktorskoj disertacija na Elektrotehničkom fakultetu za mr Željka Ivanovića, te na Filozofskom fakultetu za mr Gorana Gojkovića.

U nastavku sjednice Senat je razmatrao i prihvatio Prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci o izmjeni Pravila studiranja na I i II ciklusu studija.

Takođe, na prijedlog Studentskog parlamenta razgovarano je o oktobarskom ispitnom terminu, te je nakon diskusije donesen zaključak da će o ovom pitanju tražiti izjašnjavanje Proširenog kolegijuma, nakon čega bi Senat, u nastavku svoje 47. sjednice koja je planirana početkom oktobra, ponovo raspravljao na ovu temu i donio konačnu odluku.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/4567/logouniblnews_t.jpg